I december 2004 skickades ett frågeformulär ut från avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet (SMI) till de bakteriologiska laboratorierna i Sverige angående rapporteringen av invasiva isolat av H. influenzae. Frågeformuläret gällde på vilket sätt laboratorierna rapporterade H. influenzae före och efter den första juli, då den nya smittskyddslagen trädde i kraft. Före den första juli var endast H. influenzae typ b anmälningspliktig medan efter detta datum alla invasiva isolat av H. influenzae ska anmälas.

De frågor SMI önskade svar på, var om rapporteringen gick via SmiNet eller om anmälan skickades in på papper till SMI och/eller Smittskyddenheten (SME). Frågan gällde både de stammar, som vid typning blev serotyp b och de stammar som var av annan serotyp men även stammar som inte typades.

Av de trettio enkäter som skickades ut besvarades 22 stycken. Av dessa var det 19 laboratorier som typade H. influenzae och ett som inte gjorde det. Två laboratorier utförde inte blododlingar (se tabell).

I det nya anmälningssystemet SmiNet2 finns ett fält, i H. influenzae-anmälan, där möjlighet finns att fylla i olika serotyper, men också om stammen inte går att serotypa. Tills dess att SmiNet2 är installerat ska H. influenzae typ b anmälas till SmiNet och övriga serotyper skickas som pappersanmälan. Typningsresultat bör alltid anges om det finns.
Anmälan ska göras både till SMI och SME.

/Margaret Löfdahl