Under vecka 7 (14 - 20 februari) var 7.6% (95% konfidensintervall: 6.1 - 9.0%) av Sveriges befolkning sjuka i influensa enligt en nyligen genomförd nationell enkät från avdelningen för epidemiologi vid SMI. Avsikten med studien var dels att få ett snabbt mått på influensasjukligheten, dels att validera de siffror vi får från vår sentinelövervakning av influensa.

Studien genomfördes som en telefonintervju under tre kvällar i vecka 8, då 15 personer ringde slumpmässigt utvalda telefonnummer över hela Sverige. Av 1063 uppringda hushåll ställde 872 upp på att besvara frågorna, vilket ger den mycket höga svarsfrekvensen på 84%. För varje medlem i hushållet ställdes en rad frågor runt influensa, symptom och sjukvårdsbesök. Alla svar rörde endast självupplevd sjukdom under vecka 7. Totalt 2119 individer ingick i urvalet.

Det vi mätte var alltså egentligen inte influensa, utan det som brukar kallas ILI (influenza-like illness). Denna term används för att täcka dels ”riktig” influensa, dels andra bakteriella eller virala luftvägsinfektioner som inte kan skiljas från influensa utan mikrobiologisk provtagning. Flera övervakningssystem inom EU använder mätning av ILI varje vinter som ett substitutmått för influensaprevalens (1).

Uppgivna symptom hos dem som sade sig lida eller inte lida av influensa visas i Tabell 1. 13% (20/160, 95% konfidensintervall: 8 - 17%) av alla som trodde sig ha haft influensa vecka 7 uppgav att de besökt en doktor under den veckan.

Tabell 1: Uppgivna symptom bland svarande med eller utan självdefinierad influensa, vecka 7 2005

% som uppgav symptom

Symptom

Sade sig ha influensa (N=160)

Ej influensa (N=1930)

Frysningar

69,9

3,7

Hosta

79,9

11,4

Feber

81,0

4,5

Muskelvärk

51,3

3,1

Den rutinmässiga influensaövervakningen i Sverige bygger på två datakällor: Den ena är ett hundratal vårdcentraler, s.k. ”sentinel sites”, som varje vecka under säsongen rapporterar till EPI/SMI hur stor andel av den gångna veckans patienter de bedömer ha haft ILI. Den andra är rapporterna varje vecka från viruslaboratorierna om antal positiva fynd.

I rapporten för vecka 7 kan man se att sentinelsystemet skattade att strax över 1% av vårdcentralsbesöken den veckan skedde på grund av en ILI. Denna siffra går inte att direkt jämföra med vår skattade prevalens på 7.6% - de mäter inte samma sak. Genom att genomföra vår snabbenkät igen under olika faser av en epidemi och under säsonger med olika virustyper borde det dock vara möjligt att så småningom få en uppskattning av hur väl sentinelsystemet speglar den aktuella sjukligheten.

Vi vill tacka all de uppringda som snällt besvarade våra frågor. En längre rapport från studien är under utarbetande.

/Lara Payne

1. Aguilera JF et al. Heterogeneous case definitions used for the surveillance of influenza in Europe. European Journal of Epidemiology 2003: 18(8): 751-754.