Sedan den 1 juli förra året skall alla fall av invasiv infektion med pneumokocker rapporteras enligt Smittskyddslagen. Men även om sjukdomen är en nykomling bland de anmälningspliktiga sjukdomarna har den redan sedan tidigare övervakats i den frivilliga laboratorierapporteringen. Antalet fall och åldersfördelningen bland fallen under 2004 skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år, vilket indikerar att övergången mellan de två övervakningssystemen fungerat relativt smärtfritt (se dock en liten påminnelse längst ner!).

Epidemiologi och trender

Invasiv pneumokockinfektion ses främst bland de äldre. Ungefär hälften av fallen som rapporterats mellan 1998 - 2004 var 65 år eller äldre, bland de övriga finns främst vuxna i övre medelåldern. Runt 5 % var barn mellan 0-4 år. Åldersfördelningen har varit relativt stabil mellan åren.

Vanligast är att pneumokocker isoleras i blod. De senaste åren har runt 95 % av fallen haft pneumokocker i blod, och 5 % i likvor. Antalet fall och fördelningen mellan blod och likvor har dock inte alltid varit densamma. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet ökade antalet fall av pneumokock-sepsis utan känd orsak, för att sedan stabiliseras runt 1100-1200 fall per år i mitten av 90-talet (Figur 1). Samma förändring sågs dock inte i antalet fall av pneumokock-meningit, där antalet legat mer stabilt runt 45-70 fall per år under samma period.

Figur 1. Antal fall av pneumokocker i blod (ljusblått) och likvor (mörkblått) 1988 – 2004

Invasiv pneumokocksjukdom har en tydlig säsongsvariation (figur 2). Flest fall rapporteras under vintern, och de flesta år når antalet fall sin topp i februari-april, då mellan 100-177 fall per månad har rapporterats under de senaste åren. Under augusti och september är antalet fall som lägst, med runt 40 fall på en månad.

Figur 2. Antalet anmälda fall av invasiv pneumokocksjukdom per månad mellan åren 1999 – 2004

Invasiva pneumokocker och penicillinresistenta pneumokocker – vad anmäls var?

Det har under det första halvåret varit en viss förvirring kring hur invasiva pneumokocker skall anmälas. De som ännu inte har tillgång till det nya rapporteringsverktyget SmiNet2 måste tills vidare anmäla invasiv pneumokocksjukdom via pappersblankett. Av misstag har dock många icke-resistenta invasiva pneumokocker anmälts som penicillinresistenta pneumokocker (PRP) via SmiNet1. Under hösten har vi försökt verifiera alla invasiva PRP-fall för att försäkra oss om att de inte är anmälda under fel diagnos, men det finns fortfarande en viss osäkerhet i siffrorna från 2004.

Vi har också fått in mycket få kliniska anmälningar av invasiva pneumokocker, vilket troligtvis beror på att många fortfarande missat att sjukdomen blivit anmälningspliktig. Även detta gör att siffrorna blir något osäkrare än de behöver vara.

Hur gör man då med en resistent (MIC PcG > 0.5 mg/L), invasiv pneumokock? Konsekvensen av den nya lagen blir att den skall anmälas två gånger, både som invasiv pneumokock och som pneumokock med nedsatt känslighet mot penicillin.

/Liselotte Högberg