Antalet anmälda fall av PRP (pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, MIC PcG > 0.5 mg/L) ökade år 2004. Årets siffror är något osäkrare än tidigare år (se notisen om invasiva pneumokocker), men faktumet att det är andra året i rad som incidensen ökar kan tala för att den tidigare stadigt minskande trenden har vänt (Figur 1).

Incidensen har dock ännu inte nått de nivåer som noterades under slutet av 90-talet. Det är dock inte helt klart att den minskning som setts i incidensen fram till 2002 kan förklaras av en minskad förekomst av PRP, då det finns indikationer på att diagnosintensiteten minskade under samma period. En minskande trend har setts i incidensen av det totala antalet isolerade pneumokocker (oavsett resistens), samt en minskning i antalet utförda nasofarynxodlingar i landet.

Figur 1. PRP-incidens per 100 000 invånare och år mellan 1997-2004

Rutiner och indikationer för smittspårning kring kliniska fall av PRP varierar betydligt mellan de olika landstingen, vilket gör det svårt att jämföra siffror och trender mellan länen. I vissa områden genomförs en aktiv och intensiv smittspårning vilket resulterar i att fler asymptomatiska fall identifieras, jämfört med län där endast personer som aktivt söker vård provtas.

Majoriteten av de anmälda fallen är barn under sex år. Mindre ansamlingar av fall i åldersgrupperna 25-40 år och 60-70 år kan också noteras, vilket förmodligen representerar smittspridning från barn till föräldrar och mor/far-föräldrar. Endast enstaka fall rapporteras med ett MIC PcG över 2 mg/L, och majoriteten av dessa fall har smittats utomlands.

Det finns mer information om resistensläget hos pneumokocker i SwedRes, resistensårrapporten som ges ut i samarbete mellan SMI och STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Tidigare årgångar av SwedRes hittar du på SMI:s webbplats, och SwedRes 2004 kommer ut senare i vår.

/Liselotte Högberg