Akut hepatit B-infektion

Under 2000-talets första år ökade antalet akuta hepatit B-infektioner men under 2004 sjönk antalet anmälda fall till en mer ”normal” nivå, 258 fall att jämföra med 372 året innan. De utbrott som pågått bland missbrukare i olika delar av landet tycks vara över (figur 1). Minst 80 % av fallen var smittade i Sverige. Medelåldern för män var 35 år, för kvinnor 28. Tre barn i förskoleålder anmäldes, två av dem var smittade före ankomst till Sverige och det tredje hade ett flertal hepatit B-bärare i sin nära omgivning.

Figur 1. Antal akuta hepatit B-fall 1990-2004 injektionssmitta och sexuell smittväg

Intravenöst missbruk

Antalet fall som smittats via missbruk minskade med nästan hälften, från 216 föregående år till 113 fall år 2004. Åldersfördelningen har ändrats något över tiden med fler fall i de yngre åldersgrupperna än tidigare år, ca 30 % var mellan 16 och 24 år gamla. Medelåldern var 33 år för män, 30 år för kvinnor. Drygt 50 % hade en tidigare känd hepatit C-infektion som diagnostiserats och anmälts minst ett år före hepatit B-insjuknandet och 20 % hade en nydiagnostiserad hepatit C.

Sexuell smittväg

43 män och 50 kvinnor hade smittats sexuellt. Av kvinnorna var 32 % i åldersgruppen 15-19 år, medelåldern var 27 år (15-57 år). Medelåldern för männen 38 år (18-68 år). Hälften av männen hade smittats utomlands, främst i Thailand. Av kvinnorna hade sex smittats utomlands.

Övriga smittvägar

Tre patienter smittades under sjukhusvård på en barnklinik.
Tre personer smittades i samband med brottningsträning/tävling.
Smittvägen uppgavs vara okänd i 38 fall, en tredjedel av dem hade smittats utomländs.

Kronisk infektion, ”bärare”

Antalet nyanmälda bärare var något färre än föregående år, 1038 mot 1165. 90% var av utländsk härkomst och nästan samtliga hade smittats i sina ursprungsländer, framförallt länder i Asien och Afrika, för ca 100 fall saknas uppgift om smittland. Medelåldern var 30 år, 18% var under 20 år, 60% mellan 20 och 40 år gamla. Av de 112 personerna med svenskt ursprung var minst hälften smittade via intravenöst missbruk.

/Ragnhild Janzon