Fortfarande rapporteras årligen ett högt antal fall av hepatit C-smittade. Till största delen handlar det om personer som är smittade sedan flera år tillbaka och som nu diagnostiseras i samband med utredning av t.ex. av förhöjda levervärden, andra sjukdomssymtom eller i olika screeningundersökningar. Men varje år tillkommer också ett antal nysmittade och det är då främst personer som smittas via intravenöst missbruk.

Under 2004 anmäldes totalt 2979 fall av hepatit C. Kliniska anmälningar med epidemiologisk information hade inkommit för 1864 av dem. En stor andel av de fall som enbart anmälts från laboratorierna har anmälts kliniskt långt tidigare men p.g.a. övergång till nya rapporteringssystem kopplas inte anmälningarna automatiskt.

Smittvägar

Fördelningen av smittvägar ser likadan ut som tidigare d.v.s. 64 % uppges smittade via intravenöst missbruk och för cirka 23 % är smittvägen okänd. Sexuell smitta uppgavs i 66 fall. 115 personer hade smittats via blodtransfusioner, av dem har ett trettiotal smittats utomlands. De som infekterats i Sverige via blod hade blivit smittade före 1992, innan hepatit C kunde diagnostiseras.

Ålder

Medelåldern för de nyanmälda fallen är relativt hög och har inte förändrats under senare år men det har skett en förändring i åldersfördelningen. Man ser nu en två-pucklig åldersfördelning med påfyllnad av yngre fall och det är då främst bland intravenösa missbrukare (figur 2). Av de nyanmälda fallen i åldersgruppen 15–24 år är minst 85 % missbrukare.

Figur 2. Åldersfördelning i 5-årsgrupper bland hepatit C-fall 1998, 2001 och 2004

Kön

Dubbelt så många män som kvinnor anmäls varje år. Av iv-missbrukarna är 74 % män, av de sexuellt smittade är 68 % kvinnor. För övriga smittvägar, t.ex. transfusionssmitta, anmäls lika många män som kvinnor.

/Ragnhild Janzon