Sedan oktober 2003 sker en frivillig rapportering av norovirusfynd från landets 11 virologiska laboratorier. Rapporteringen sker per vecka och figur 1 visar en jämförelse mellan säsongen 2003-2004 och 2004-2005. Den senaste säsongen rapporterades betydligt fler fall än under 2003-2004. Normalt är det ovanligt med norovirusfynd under sommarsäsongen. Den tillfälliga ökningen av antalet rapporterade fall under augusti 2004 berodde på ett större badvattenassocierat utbrott.

Figur 1. Fynd av norovirus per vecka

Figur 2  nedan visar medelvärde per månad av calicivirus (noro- och sapovirus) fynden vid SMI åren 1994-1998. Jämförelsen mellan olika tidsperioder visar, att under normalåret startar norovirussäsongen i månadsskiftet oktober/november, undantaget säsongen 2003-2004 som startade så sent som vid nyår. Den sena starten kan ha berott på det extremt höga antalet smittade personer under vintern 2002-2003, vilket kan ha lett till att ovanligt många personer hade en kvarstående immunitet mot norovirus.

Figur 2. Fynd av calicivirus per månad 1994-98

/Yvonne Andersson, Kjell-Olof Hedlund