Den 21 maj upptäcktes ett utbrott av legionärsjuka i norska Fredrikstad/Sarpsborg. Hittills (050526 kl. 10.00) har totalt 36 personer insjuknat i en verifierad legionellainfektion och dessutom finns 3 misstänkta fall. Fem personer har avlidit. Hos samtliga personer har diagnosen ställts med urinantigentest. Utöver dessa personer har sjukhuset i Östfold närmare 70 patienter inneliggande med symtom som kan tyda på legionellainfektion vilken inte är bekräftad ännu.

Tabell: Ålder- och könsfördelning

Åldersgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

30-39

-

1

1

40-49

2

3

5

50-59

1

4

5

60-69

3

8

11

70-79

5

4

9

80-89

4

3

7

90-99

1

-

1

Totalt

16

23

39

(Källa: www.fhi.no )

Utredning för att påvisa smittkälla pågår med bistånd från Folkehelseinstituttet, SMI:s norska motsvarighet, och expertis från Stavanger (där ett legionellautbrott skett tidigare). De sjuka personerna intervjuas om var de vistats under tiden före insjuknandet.

Alla sjuka personer förefaller ha befunnit sig i Fredrikstad eller i Sarpsborg veckorna innan insjuknandet. Då ingen av de intervjuade personerna har vistats i samma lokal koncentreras ansträngningarna nu på att undersöka kyltorn. Kyltorn har möjlighet att sprida smitta, i aerosolform, över ett större område och historiskt har de flesta större legionellautbrott haft kyltorn som smittkälla.

I Norge föreligger anmälningsplikt till kommunen för nybyggnation av kyltorn eller om större ändringar sker på ett befintligt kyltorn. Detta gör att en epidemiologisk utredning av ett utbrott underlättas. I Fredrikstad och Sarpsborg har kommunerna också tidigare gjort en kartläggning av befintliga kyltorn och alla kända kyltornsägare blev redan den 21 maj ombedda att stänga anläggningarna om möjligt.

Ingen av de personer som har en konstaterad legionellainfektion har insjuknat efter den 20 maj, vilket kan indikera att smittspridningen upphört.

Personer som har varit i detta område de sista veckorna och insjuknar med symptom på lunginflammation såsom feber, hosta, andningssvårigheter och huvudvärk bör kontakta sjukvården (vårdcentral eller infektionsklinik) och berätta att de varit i Östfold så att rätt behandling kan startas.

Då E6:an går genom Sarpsborg kan många svenskar ha passerat genom det aktuella området. Baserat på fordonsräkningsdata som Vägverket samlar in vid Svinesundsbron och en uppskattning av andelen svenska bilar vid gränsen gjord av Tullen kan uppskattningsvis mellan 2 000 och 8 000 svenskar per dag passera det aktuella området.

Smitta person till person förekommer inte.

/Birgitta de Jong