Måndagen den 9 maj söker en 38-årig kvinna vid akutmottagningen vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Hon har hög feber, torrhosta och ett sammanflytande rött hudutslag. Kvinnan är så pass påverkad att hon inläggs för vård. Samma dag söker en 30-årig kvinna vid en vårdcentral i staden med likartade symtom. I båda fallen misstänkte man utifrån den kliniska bilden att det rörde sig om mässling, vilket senare också kunde bekräftas serologiskt (IgM-antikroppar). Ingen av kvinnorna var vaccinerad mot sjukdomen och de trodde sig inte tidigare ha haft sjukdomen. Kvinnorna var inte bekanta.

Den 38-åriga kvinnan kunde meddela att hon den 24 april hade medföljt en vän, en 38-årig man, till akutkliniken. Så här i efterhand hade även denne man en typisk mässling men bilden grumlades av att han också hade herpesutslag. Mannen hade fått vänta ett par timmar på undersökning. Han hade under denna tid fått vistas i ett allmänt väntrum med många andra medpatienter.

Mannen hade under perioden 6-12 april vistats i Thailand och sedan åtta dagar efter hemkomsten fått sina första sjukdomssymtom. Mannen blev sedermera inlagd men kom att vårdas på öronkliniken eftersom inga platser fanns att uppbringa vid infektionskliniken. Förutom en transport via sjukhuskulvert sändes mannen också följande dag till röntgenavdelningen.

En provtagning i efterhand visade att även denne man hade IgM-antikroppar mot mässling.

En tredje kvinna, 54 år gammal, söker den 12 maj vid en annan vårdcentral i Linköping. Även hon uppvisar en typisk mässlingbild. Hon blir sedermera så påverkad att hon blir inlagd för vård. Diagnosen verifieras serologiskt.

Den 30-åriga kvinnan har en son, 17 månader gammal och ännu ej MPR-vaccinerad. Pojken får gammaglobulin den 9 maj och insjuknar i en lindrig men ändå klassisk mässling den 13 maj.

Att det var den 38-årige mannen som var indexpatient och att han hade smittats i Thailand var ju självklart redan från början. Mannen i sin tur måste ha smittat sin 38-åriga väninna. Den 30-åriga kvinnan måste också ha smittat sin 17 månader gamla son. Men hur knyter man ihop fallen?

Efter det att personerna tillfrisknat ordnades en gemensamhetsträff på smittskyddsenheten. Den 30-åriga kvinnan kunde då meddela oss att hon befunnit sig i samma väntrum och vid samma tid som den 38-årige mannen, och hon mindes honom väl.

Den 54-åriga kvinnan arbetar och rör sig mycket inom sjukhuset. Även om hon inte kunde erinra sig att hon sett mannen stämmer tidpunkten ändå väl i förhållande till hennes insjuknandedag och vi antar därför att de faktiskt måste ha råkat passera varandra.

För att förebygga vidare smittspridning gavs ett tiotal doser gammaglobulin/vaccin, dels till familjemedlemmar men också en del personal vid vårdcentral och som inte haft sjukdomen.

Under den sista månaden har inget nytt fall av mässling diagnostiserats och vi antar därför att denna ”epidemi” upphört. Vi kan konstatera att mässling är en sjukdom som vi fortfarande måste räkna med. Eftersom så många personer i Sverige är immuna uppträder sjukdomen nyckfullt, vilket komplicerar utredningen.

/Bengt Normann, Eva Dannetun, Smittskyddsenheten i Östergötland