Under senhösten insjuknade en man i legionärsjuka. Smittspårningen visade att den dusch han använde på arbetsplatsen hade höga halter av legionellabakterier, men en subtypning visade att det inte var samma stam som hos den sjuke mannen. Han arbetar på en massa- pappersindustri och när man där letade efter möjliga smittkällor provtogs det luftade steget i bioreningsanläggningen. Höga halter av legionellabakterier uppmättes i detta prov. Det är dock mycket osäkert om mannen smittades på arbetsplatsen eller om det är en legionellastam som förekommer normalt i omgivningen.

En bioreningsanläggning består av olika steg där det industriella avloppsvattnet i ett steg genomgår en luftning för att tillföra syre så att aeroba mikroorganismer får bra tillväxtförhållanden. Då det vid luftningen bildas bubblor som spricker kan inte risken för smittspridning från dessa bassänger uteslutas.

En första kartläggning har visat att legionellabakterier förekommer i biorenings-anläggningar hos flera företag. Med anledning av detta kommer en fördjupad utredning att ske i samarbete med Skogsindustrierna. Det innebär att en kartläggning och analys av förekomsten av legionellabakterier genomförs vid de drygt 40 företag inom massa- och pappersindustrin som har bioreningsanläggningar.

Kartläggningen syftar till att finna vilka faktorer som kan ligga bakom etablering och tillväxt av legionellabakterier i bioreningen. En riskbedömning skall göras som underlag för åtgärder som förhindrar tillväxt och spridning av legionellabakterier från anläggningarna.

/Birgitta de Jong