Antalet rapporterade fall av klamydiainfektion under första halvåret 2005 ligger på lika hög nivå som under samma period förra året. Under perioden anmäldes 15 716 fall, vilket motsvarar en ökning på 4 % jämfört med första halvåret 2004. Detta är den högsta klamydiasiffran för första halvåret som rapporterats de senaste femton åren.

Andelen män var 44 % och ökningen var något större bland dessa (4,4 % mot 3,6 % bland kvinnorna). Till skillnad från förra året då den största ökningen sågs i åldersgruppen 15 till 19 år, har denna ökning i år förskjutits till åldersgruppen 20 till 24 år, den grupp som stod för en minskning under första halvåret 2004.

Figur: Antal anmälda fall per halvår, 1997:1 - 2005:1

Figuren visar antalet rapporterade fall per halvår för kvinnor (överst) och män. Det kan synas som om trenden vänt, men om man tittar noga ser man att det alltid är färre fall under vår-halvåret än under höst-halvåret.

Detta syns tydligast för hösten 2002 jämfört med våren 2003 och hösten 2003, men mönstret finns där hela tiden, fr a bland kvinnor. Någon bra förklaring har vi inte till detta, men vi har förut konstaterat det är bland de yngre som skillnaden är störst från vår till höst.

Av dem som smittats utomlands har flertalet smittats i Thailand, Spanien och Storbritannien, men de allra flesta (88 %) har smittats i Sverige.

/Margareta Löfdahl, Johan Giesecke