Utvecklingen av den svenska HIV-epidemin har präglats av den globala HIV-situationen. Personer smittade utomlands i områden med hög förekomst av HIV har stått för drygt hälften av de rapporterade fallen de senaste åren. De flesta av dessa är smittade före immigration till Sverige.

Antalet personer smittade i Sverige har i stort sett legat stabilt de senaste åren (se tabell). Första halvåret 2005 anmäldes 187 fall av HIV -infektion (61% män), vilket är en liten minskning jämfört med första halvåret 2004.

Tabell: HIV-anmälda 1:a halvåret 2000-2005 information om var personerna varit bosatta respektive smittade

2000

2001

2002

2003

2004

Snitt / 5 år

2005

Före ankomst till Sverige

49

61

63

81

134

78

105

Smittad i Sverige bosatt i Sverige

29

53

34

35

38

38

37

Bosatt i Sverige smittad utomlands

23

24

21

22

21

22

13

Uppgift saknas

6

10

3

8

16

9

32

Totalt

107

148

121

146

209

146

187

Till skillnad mot de andra sexuellt överförbara sjukdomarna är det få anmälda i åldersgrupperna 15-29 år.

Figur. HIV-anmälda 1:a halvåret 2000-2005 i åldersgruppen 15-29 år beroende var personerna varit bosatta respektive smittade.

Under halvåret rapporterades 92 heterosexuellt smittade varav 70 % kvinnor. Smitta före ankomst till Sverige har skett i 70 % av fallen Antalet heterosexuellt smittade i Sverige samt bosatta i Sverige som smittats under utlandsvistelse har varit relativt oförändrat de senaste åren med ca 13 anmälda HIV -fall per grupp och halvår.

Under halvåret anmäldes 41 personer där sex mellan män angivits som smittväg jämfört med 33 fall/halvår den senaste femårsperioden. Omkring 50 % av dem uppgav att de smittats i Sverige.

Nio personer har smittats via intravenöst missbruk, sex av dessa uppger att de smittats i Sverige.

Under året rapporterades sju fall av mor-barnsmitta samtliga var smittade innan ankomst till Sverige.

För 32 personer anmälda under första halvåret saknas uppgift om smittväg. Totalt har 6 895 personer anmälts med HIV-infektion t o m första halvåret 2005, av dem är 72% män. Av de anmälda beräknas hälften vara i livet.

/Malin Arneborn