Salmonella

Provtagning i det svenska salmonellakontrollprogrammet under 2004 visade att praktiskt taget allt inhemskt producerat kött är fritt från salmonella. Provtagning av fjäderfä, nöt och svin på slakterierna visade att mindre än 0,1 % av proverna var positiva.

Under året smittades två hönsbesättningar med salmonella, två slaktkycklingbesättningar, åtta nötbesättningar och ingen svinbesättning. Detta avviker inte från förväntat antal och visar att det svenska kontrollprogrammet är effektivt.

Även salmonellaprovtagning i butikerna visar att situationen är stabil i Sverige. Endast 0,1 % av de livsmedel som provtogs i butikerna var positiva för salmonella. Det totala antalet personer som rapporterades ha insjuknat i salmonellos minskade för femte året i rad och uppgick till 3562. Av dessa uppgavs 497 personer ha smittats i Sverige.

Campylobacter

Resultat från Campylobacterprogrammet hos slaktkyckling visar att 429 (14 %) av 3019 provtagna slaktgrupper var smittade med Campylobacter med en tydlig säsongsvariation med flest positiva flockar under sommaren.

Antalet positiva flockar minskade jämfört med 2003. Totalt rapporterades 6169 personer ha insjuknat i campylobacterios, vilket är en minskning jämfört med 2003. Av dessa smittades 2108 personer i Sverige. Även på människa rapporterades flest fall under sommaren.

/Sofia Boqvist