Under första halvåret 2005 rapporterades 320 fall av gonorré (271 män och 49 kvinnor) genom klinisk anmälan till Smittskyddsinstitutet. Detta är en ökning med 30 % jämfört med samma period förra året. Ökningen ses bland män som smittats genom sex med män, där mer än en fördubbling av antalet fall skett, medan antalet heterosexuellt smittade fall inte har ökat. Medelåldern för kvinnorna var 28 år och för männen 33 år.

Figur: Antal anmälda gonorréfall per halvår, 1997:1 - 2005:1

Av de 157 män som smittats genom sex med män hade majoriteten (80 %) smittats i Sverige varav de flesta i Stockholm, men inhemska fall förekom också i Malmö och Göteborg. Av de utlandssmittade männen hade flertalet smittats i Västeuropeiska storstäder och turistorter.

106 män och 47 kvinnor hade smittats genom heterosexuell kontakt. Av dem hade färre än hälften (44%) smittats i Sverige. Inhemsk smitta var vanligast i Stockholm, följt av Göteborg och Malmö, men enstaka inhemska fall förekom även på andra orter. Utlandssmittan hade framför allt skett i Sydostasien, särskilt i Thailand, men också i andra länder i denna region, där risken är stor att smittas av en gonorrébakterie med höggradig resistens mot ett flertal antibiotika. För 8 personer hade smittväg inte angivits.

/Torsten Berglund