Första halvåret 2005 rapporterades 73 fall av syfilis (62 män och 11 kvinnor) genom klinisk anmälan till Smittskyddsinstitutet. Detta är en minskning med 28 % jämfört med samma period förra året. Den markanta ökning av syfilis som skett under de senaste fem åren verkar därmed ha avstannat, åtminstone temporärt.

Minskningen ses såväl bland kvinnor som bland män. Medelåldern var som tidigare högre än för andra sexuellt överförda infektioner: 32 år för kvinnorna och 40 år för männen.

Figur: Antal anmälda syfilisfall per halvår, 1997:1 - 2005:1

Minskningen gäller såväl heterosexuellt smittade som homosexuellt smittade män. Av de 41 män som smittats genom sex med män hade mer än hälften, 24 män, smittats i Sverige varav alla utom en hade smittats i Stockholm där ett utbrott i denna grupp startade 1999/2000. Övriga hade smittats i Västeuropeiska storstäder och turistorter samt i USA.

Av heterosexuellt smittade kvinnor och män, 18 personer, hade de flesta smittats vid utlandsvistelse i olika delar av världen, men två kvinnor och en man uppgavs ha smittats i Sverige. Av de övriga 14 fallen, där smittvägen inte kunnat preciseras, var de allra flesta asylsökande och immigranter från östra Europa, Asien och Afrika, diagnostiserats bland varav två barn med medfödd infektion.

/Torsten Berglund