Den numeriska statistiken från de mikrobiologiska laboratorierna över antalet personer som under 2004 blev provtagna för respektive diagnostiserade med klamydia och gonorré finns nu sammanställd i tabeller tillgängliga på Smittskyddsinstitutet hemsida.

428 599 personer provtogs för klamydia under 2004 vilket motsvarar en ökning på 12 procent jämfört med förra året. Av proven var 7,9 procent positiva. Andelen män som provtas ökar mycket långsamt och var under året 26 procent. Av de provtagna männen var 13 procent positiva för klamydia medan endast 6,1 procent av de provtagna kvinnorna var positiva.

För gonorré provtogs förra året 53 113 personer, en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Kvinnornas andel av de provtagna utgjorde 62 procent, men endast 0,3 procent av kvinnorna var positiva för Neisseria gonorrhoeae jämfört med 2,8 procent av de provtagna männen. Sammantaget var 1,2 procent av alla som provtogs positiva för gonorrébakterien.

/Torsten Berglund, Margareta Löfdahl

Klamydia - tabell över laboratorierapportering

Gonorré - tabell över laboratorierapportering