Samverkan fungerade väl mellan berörda myndigheter

Det framgår av den rapport som nu sammanställts efter utbrottet av Legionella i Lidköping under augusti och september förra året. Flera fall av lunginflammation orsakad av legionellabakterier konstaterades bland personer som bodde i eller hade besökt Lidköping – sammanlagt 32 fall av legionärsjuka kunde påvisas.
Utbrottet ledde till en omfattande utredning och åtgärder från olika berörda myndigheters sida.

För att utifrån ett helhetsperspektiv belysa utredningen och beskriva de åtgärder som vidtogs har rapporten framtagits i samarbete mellan Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen, Lidköpings kommun och Länsstyrelsen.

Syftet med rapporten är att ge en helhetsbild över händelseförloppet vid detta utbrott med fokus på organisation av arbetet samt samverkan mellan myndigheter och övriga delaktiga i utredningen.

En slutsats är att det finns ett behov av nationella riktlinjer avseende Legionella i kyltornsanläggningar och vår förhoppning är att denna rapport skall kunna tjäna som underlag för nationella myndigheter vid framtagande av dessa.

Rapport om legionellautbrottet i Lidköping finns på webbplatsen för Länsstyrelsen i Västra Götaland.

/Birgitta de Jong