Socialstyrelsen har i oktober publicerat rekommendationer för profylax mot hepatit B; profylax med vaccin och immunoglobulin– före och efter exposition. Rekommendationerna beskriver hur vaccin mot hepatit B ska användas i Sverige till de två huvudsakliga riskgrupperna, d v s grupper där spridning ofta påvisas eller grupper som utsätts för en ökad risk för hepatit B-exposition.

Detta innebär ett förtydligande när det gäller vilka barn som tillhör riskgrupp, och därför enligt det allmänna vaccinationsprogrammet bör erbjudas vaccination. Det är barn i familj där familjemedlem bär hepatit B, barn till föräldrar från länder med intermediär-hög förekomst av hepatit B (enligt WHO-data), och barn <6 år om det i barnomsorgsgruppen finns annat barn som bär hepatit B.

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att sjukvården, skolhälsovården, barnhälsovården och andra vårdgivare vid varje kontakt med någon av dessa riskgrupper verifierar att de har ett skydd mot hepatit B och om så inte är fallet ser till att de vaccineras.

När det gäller grupper som kan utsättas för risk inom sitt arbete ska varje arbetsgivare enligt AFS 2005:1 göra en bedömning av vilka risker som finns på arbetsplatsen. Om bedömningen visar att medicinska förebyggande åtgärder - t.ex. vaccination behövs, ska arbetsgivaren erbjuda och bekosta sådana.

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Det nya dokumentet om hepatit B profylax tillhör en grupp som innehåller rekommendationer om hälso- och sjukvårdens planering, åtgärder, kvalitetsarbete och metodutveckling inom smittskyddet, inkluderande nationella och regionala handlingsplaner. Detta följer en policy att mer använda rekommendationer och vara mer sparsam med allmänna råd.
Socialstyrelsens allmänna råd om förebyggande mot hepatit B (1991:2) upphörde för snart ett år sedan.

/Rose-Marie Carlsson, överläkare , Vaccinprogramsektionen, SMI

Länkar:

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B; profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition. (Publicerat oktober 2005, artikelnr 2005-130-6)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2001:2 (M) till skydd mot smitta genom blodtransfusion

Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13)

Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1996:1 (M) om vaccination av barn

Socialstyrelsens kungörelse SOSFS 2005:18 (M) om ändring i allmänna råden (SOSFS 1996:1)Vaccination av barn

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1986:23 om skydd mot blodsmitta