I veckan rapporterades återigen ett fall av legionärssjuka efter vistelse på hälsohem/spa-hotell i Polen. Hotellet har figurerat som smittkälla för ytterligare sex personer sedan 1997, se tabell nedan.

Kön

Ålder

Insjukningsmånad och år

Övrigt

man

74

september 1997
kvinna

72

november 1997
man

73

maj 1999 avled
kvinna

81

maj 2004 avled
man

79

juni 2004
man

82

juni 2005
man

73

november 2005

Alla ovanstående fall har rapporterats till EU-nätverket för legionellainfektioner, EWGLINET. Då ett hotell ger upphov till två eller fler fall under en tvåårsperiod genererar det en clusterrapport som sänds ut till samtliga deltagande länder i nätverket. Dessutom skall deltagande personer i nätverket i det land där smittkällan misstänks, ansvara för att behörig lokal myndighet (miljö- och hälsoskyddskontor) undersöker legionellaförekomsten på hotellet och att adekvata åtgärder vidtages om legionellabakterier påvisas.

Legionärssjuka är en lunginflammation orsakad av legionellabakterier. Dessa är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform (små vattendroppar). Att få i sig bakterien via dryck tycks vara ofarligt för friska människor.

Inkubationstiden är i regel 5–6 dygn men kan vara både kortare och längre (2-10 dygn). Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta. Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt som sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar, och dödsfall inträffar trots modern intensivvård. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

/Birgitta de Jong