Antalet anmälda fall av syfilis i Sverige har ökat markant sedan 1999, främst beroende på ett utbrott bland män som har sex med män (MSM)[1]. Syfilis klassas som allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen (2004:168) och är därmed såväl anmälningspliktig som smittspårningspliktig.

År 2004 rapporterades 192 fall av syfilis, en ökning med 7% jämfört med året innan, och det högsta antalet anmälda fall i Sverige sedan 1983 (Figur 1). Majoriteten (60%) av fallen 2004 rapporterades vara MSM, medan 38% av fallen angavs ha smittats heterosexuellt. Nära hälften (n=97) av alla fall rapporterades från Stockholms läns landsting.

Figur 1: Antal syfilisfall per år i Sverige 1960-2004

För att få ytterligare kunskaper om syfilisökningen i Sverige har en retrospektiv studie av alla rapporterade fall från 2004 genomförts av epidemiologiska avdelningen vid SMI i samarbete med smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting och med hjälp av de övriga landstingens smittskyddsenheter. I ett särskilt frågeformulär fick anmälande läkare bekräfta eller korrigera informationen i ursprungsanmälan och ge ytterligare information av epidemiologsikt intresse som oftast saknades i fallanmälan (syfilisstadium, HIV-status, patientens födelseland, trolig smittväg och smittland för partnern/smittkällan, samt utfall av smittspårningen).

I Stockholms läns landsting rapporterades 97 syfilisfall. För 91 av dem erhölls ytterligare information genom besvarade frågeformulär. I de fall som patienternas födelseland var känt (n=72) var 60% födda i Sverige. Majoriteten (82%) av fallen i Stockholm, var MSM. De allra flesta av dem, 80% (n=53), hade smittats i Sverige varav flertalet (n=46) i Stockholm. I tre fall saknades uppgift om smittväg.

I övriga landsting erhölls ytterligare epidemiologisk information för 81 av 89 anmälda syfilisfall. I de fall födelselandet var känt (n=64), var bara 38% födda i Sverige. Majoriteten (64%) av fallen hade smittats genom heterosexuell kontakt. Två fall uppgavs vara smittade genom blodprodukter utomlands och i 17 fall saknades information om smittväg.

Nästan en tredjedel av fallen bland MSM i Stockholm var HIV-positiva jämfört med 20% av fallen bland MSM i övriga landsting. Bland de heterosexuellt smittade fallen var endast en person HIV-positiv.

I Stockholm var 67% (55/82) av fallen bland MSM och heterosexuella diagnostiserade i de smittsamma primär- eller sekundärstadiet av syfilisinfektionen. I övriga landsting var denna andel något lägre, 59% (23/39).

Två av 16 patienter med latent eller tertiär syfilis var födda i Sverige medan 11 av dem diagnostiserades hos personer som hade immigrerat till Sverige under 2003 och 2004.

Inga fall av mor–barnsmitta rapporterades detta år. Medianåldern vid diagnosen var högre för MSM än för heterosexuella, se tabell 1.

Tabell 1: Syfilisfall i Sverige 2004; homo- respektive heterosexuell smittväg

Smittspårning

För 49 fall som smittats i Sverige och var anmälda från Stockholms läns landsting fanns information om antalet partners tillgänglig från kontaktspårningsutredningarna. Dessa 49 fall uppgav tillsammans 213 partners (4.35 partners/fall), av vilka 122 partners (57%), uppgivna av 44 patienter, blev identifierade och testade för syfilis.

I övriga landsting fanns information för 12 patienter som smittats i Sverige. Dessa 12 patienter uppgav tillsammans 27 partners (2.25 partners/fall). Av dessa 27 partners blev 16 identifierade och testade varav 5 visade sig vara smittade av syfilis.

Diskussion

I Stockholm låg fokus på syfilisspridningen 2004 fortfarande på homosexuell smitta mellan män, medan heterosexuella fall var vanligast i övriga landet. I den senare gruppen hade de flesta smittats utomlands och endast en minoritet av dem var födda i Sverige (n=9, 26%). Oavsett smittvägen var det i de flesta fall inte känt var partnern hade smittats.

Samtidig HIV-infektion och syfilisinfektion bland MSM har rapporterats från många länder i Europa under senare år [1-6]. Så många som ca 30% av MSM som diagnostiserades med syfilis i Sverige 2004 hade också HIV-infektion, vilket dock är lägre än vad som rapporterats från England där 53% av MSM med syfilis också hade HIV-infektion [7].

Andelen av syfilisfallen bland MSM och heterosexuella i Stockholm som hade primär eller sekundär syfilis var dock på samma nivå som i London [7]. De sena stadierna av syfilis diagnostiserade bland heterosexuella i övriga landet, speglar i hög grad utlandssmitta som diagnostiserats efter immigration till Sverige.

I Sverige är smittspårning obligatoriskt vid syfilisdiagnos. De partners som identifieras och kan ha utsatts för smittrisk eller kan ha överfört smittan till patienten är skyldiga att låta testa sig [8]. Resultaten i denna studie för de fall som smittats i Sverige, visar att över hälften av de sexualpartners som uppgivits av patienterna i smittspårningen kunde identifieras och testas. De sexualpartners som inte kunde kontaktas var anonyma eller var bosatta i utlandet.

Denna studie visar på liknande resultat och epidemiologiska trender som rapporterats från andra europeiska länder. Preventionsprogram med riktad information till grupper med förhöjd risk för syfilis, tidig diagnostik och behandling, samt smittspårning är alla viktiga för att förhindra att syfilis fortsätter att öka. Ett särskilt informationsmaterial om syfilis, riktat till män som har sex med män, har tagits fram i Stockholm och finns tillgängligt via Smittskyddsenhetens i Stockholm webbsida (länk nedan)

/Lara Payne, Avd för epidemiologi, SMI och EPIET-programmet, Torsten Berglund, Avd för epidemiologi, SMI, Lisbeth Henriksson, Ingela Berggren Palme, Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting

Referenser:
1. Blystad H, Nilsen Ö, Berglund T, Blaxhult A, Aavitsland P, Giesecke G (2003) Syphilis outbreak in Norway and Sweden among men who have sex with men 1998-2002. Eurosurveillance 7:24
2. Simms I, Fenton K, Ashton M, Turner K, Crawley-Boevey E et al. (2005). The re-emergence of Syphilis in the United Kingdom: the new epidemic phases. Sexually Transmitted Diseases 32 (4) 220-226.
3. Sasse A, Defraye A, Ducoffre G (2004). Recent syphilis trends in Belgium and enhancement of STI surveillance systems. Eurosurveillance monthly 9:12.
4. Couturier E, Michel A, Janier M, Dupin N, Semaille C et al (2004) Syphilis surveillance in France 2000-2003. Eurosurveillance monthly 9 :12.
5. Marcus U, Bremer V, Hamouda O (2004) Syphilis surveillance and trends of the syphilis epidemic in Germany since the mid-90s. Eurosurveillance monthly 9:12.
6. Cowan S 2004. Syphilis in Denmark-outbreak among MSM in Copenhagan 2003-2004. Eurosurveillance monthly 9:12.
7. Righarts A, Simms I, Wallace L, Solomou M, Fenton K (2004). Syphilis surveillance and epidemiology in the UK. Eurosurveillance monthly 9 :12
8. Smittskyddslagen [The Swedish Communicable Disease Act] (2004:168). Stockholm: Sveriges riksdag [Swedish Parliament]; 1 July 2004.(länk nedan)

Smittskyddslagen