Antalet HIV-smittade i världen fortsätter att öka och uppgår idag till 40,3 miljoner. Även i Sverige har vi sett en ökning av antalet nya HIV-fall de senaste åren. Läs mer om den globala HIV-situationen i UNAIDS/WHO:s nya rapport -AIDS Epidemic update December 2005.

Situationen i Sverige t.o.m. november 2005

Totalt har 7 030 HIV-fall rapporterats i Sverige 1985-november 2005, varav 2 025 har fått AIDS-diagnos. Ca 1 900 personer har anmälts avlidna. Därtill kommer ett större antal personer som inte längre är bosatta i Sverige. (Se vidare under HIV/aids på SMI:s webbplats)

Idag lever uppskattningsvis 3 600 personer med HIV i Sverige vilket är fler än någonsin tidigare. Detta beror på att dödligheten efter 1995 minskat på grund av nya behandlingsmetoder och en ökad incidens under 2000-talet.

Sedan januari månad har 323 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI). Motsvarande siffra för 2004 var 357 fall. Majoriteten av de nyanmälda fallen under året (191 fall) har varit personer som smittats i andra länder före immigration till Sverige, och det finns inga tecken på vidare inhemsk heterosexuell smittspridning.

Fig. Antal HIV-anmälda per smittväg, anmälningsår och smittland

HIV-spridning är fortfarande inte något problem bland yngre människor i Sverige, men med tanke på en kraftigt ökad smittspridning av klamydiainfektion bland ungdomar kan denna situation snabbt ändras om HIV introduceras i ungdomsgrupperna.

/Malin Arneborn