Pressmeddelande från Jordbruksdepartementet 5 december 2005

Regeringen har beslutat ändra livsmedelsförordningen så att företagen i sin egentillsyn får anmälningsplikt av salmonellafynd i alla sorters livsmedel. Reglerna i förordningen idag tvingar bara företagen att anmäla fynd av salmonella i kött och köttprodukter.

Bakgrunden är att inflödet av salmonellasmittade livsmedel har ökat. Tidigare upptäcktes salmonella nästan uteslutande i kött och köttprodukter men idag hittas salmonella i allt fler sorters vegetabiliska produkter, t.ex. i kryddor och groddar.

Livsmedelsverket har i en hemställan till regeringen menat att en ändring av förordningen så att företagen ska anmäla alla sorters salmonella fynd är nödvändig för att myndigheten ska kunna följa utvecklingen och göra effektiva insatser mot smitta och på längre sikt kunna förebygga utbrott.

Inga salmonellasmittade livsmedel tillåts i livsmedelskedjan. Det är förbjudet enligt svensk lag att släppa ut salmonellasmittade livsmedel på marknaden.

Kommentar från Epidemiologiska avdelningen

Detta är ett mycket glädjande beslut och kommer att väsentligt underlätta utredningar av kommande salmonellautbrott i landet.

Redan 1988 registrerades det första salmonellautbrottet från groddar och under 1990-talet skedde ett flertal salmonellautbrott orsakade av förorenade groddar. Det har också under den senaste 10-års perioden noterats allt fler salmonellautbrott orsakade av grönsaker som t.ex. isbergssallad och ruccolasallad.

En serotypning av de fynd som görs i livsmedel bör ske för att ge största möjliga förståelse om hur smittan sprids.

/Birgitta de Jong