I Tyskland har tre personer utvecklat rabies efter transplantation av lungor, njure/bukspottkörtel och njure. Två av dessa har avlidit i sjukdomen.

Ytterliggare tre personer har fått organ från samma donator, men dessa har inte utvecklat rabiessymptom. Donatorn var en 26-årig kvinna som avled i en hjärtinfarkt i slutet av 2004. Hur hon smittades med sjukdomen är oklart, men hon uppges ha rest i Indien under oktober 2004.

Förra sommaren avled tre personer i Texas, USA efter att ha fått rabies i samband med transplantation av lever och njurar där det i efterförloppet också blev känt att givaren hade haft rabies. Ett fåtal fall av rabiesöverföring finns även dokumenterat i samband med transplantation av hornhinna.

Enkelt uttryckt utgör elakartad tumörsjukdom och infektionssjukdomar hos givaren absoluta hinder för organtransplantation. Rutinmässigt screenas även donatorn för ett antal blodburna virus, däremot inte för rabies.

Rabies finns spritt bland däggdjur över hela världen och de viktigaste smittkällorna är hund, katt, räv, fladdermus och tvättbjörn. Varje år dör 40 000-60 000 människor, merparten i låginkomstländer, till följd av rabies.

Under de senaste 30 åren har endast två personer (1974 och 2000) vårdats på svenskt sjukhus för rabies.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Åtgärder mot överföring av smitta vid transplantation av organ eller vävnad

/Anders Ternhag