Med anledning av budgetneddragningar vid EPI/SMI och att risken för fall av nya varianten CJD (vCJD) i Sverige nu förefaller vara minimal kommer den aktiva övervakning av CJD som tidigare bedrivits vid EPI/SMI att läggas ner. Detta innebär att:

  • Vi kommer att passivt ta emot och registrera anmälningar av (misstänkta/säkerställda) CJD-fall enlig lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar, men vi kommer inte att som tidigare aktivt försöka följa upp fallen tills dess att diagnosen kunnat bekräftas/avfärdas.
  • Vi kommer inte att genomföra några anhörigintervjuer.
  • Vi kommer inte längre aktivt delta i det europeiska nätverket för övervakning av CJD (NeuroCJD). Rapportering av fall till nätverket kommer endast att ske om arbetssituationen så tillåter och att datakvaliteten från de passivt mottagna anmälningarna håller en godtagbar kvalitet.
  • Den expertgrupp som fungerat som stöd i övervakningen av CJD under senare år läggs ner.

Om fall av vCJD skulle inträffa i Sverige kommer ovanstående beslutet att omprövas.

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati (SOSFS 2000:11)

/Karl Ekdahl