Under 2004 rapporterades en ökning med 13 % av antalet patienter med nyupptäckt tbc jämfört med 2003 och 2002.

Totalt rapporterades 467 nya fall vilket motsvarar 5,2 nya fall per 100 000 invånare. Av dessa patienter var 110 födda i Sverige och 296 födda utrikes. För ytterligare 61 personer saknas uppgift om nationellt ursprung.

Jämfört med 2003 var ökning tydligast bland män i ålder 18–64 år och bland utrikes födda personer från Afrika (främst Somalia). Ökningen observerades i 14 av 21 landsting, medan 7 landsting rapporterade en något lägre eller oförändrad nivå jämfört med 2003.

Ökningen gällde både odlingsverifierade och icke-odlingsverifierade fall. Ökningen omfattade även antalet och andelen patienter med resistenta stammar av M.tuberculosis.

Tuberkulosdiagnosen bekräftades genom odling hos 375 patienter (80%), varav Mycobacterium tuberculosis hos 370, M. bovis hos fyra patienter och Mycobacterium africanum hos en patient. Hög smittsamhet d.v.s. positiv sputummikroskopi konstaterades hos 120 patienter (26%).

Resistens mot ett eller flera av de vanliga tuberkulosläkemedlen (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid eller streptomycin) rapporterades hos 57 patienter. (15% av 371 patienter med odlingsverifierad M.tuberculosis eller M.africanum. Resistens mot isoniazid var vanligast 9%, följt av streptomycin 5%, pyrazinamid 3%, rifampicin 2% och etambutol 0,8%. Multiresistens (resistens mot minst båda medlen isoniazid och rifampicin) konstaterades hos fem patienter (1,3%).

Resistensresultaten är ännu ofullständiga, uppgift saknas för 25 av de 371 patienterna.

Bland tbc patienter av somaliskt ursprung uppgick totala andelen patienter med resistenta stammar till 25% under 2004 jämfört med 22% under 2003. Resistens mot isoniazid rapporterades hos 17% både 2003 och 2004 och multiresistens hos drygt 1%.

Mer detaljerad rapport följer när informationen blivit mer komplett.

Statistiken i denna rapport baseras på antalet rapporterade fall av aktiv tuberkulos relaterat till år för diagnos/behandlingsstart eller om den uppgiften saknas år för provtagning för mykobakterieodling. Latent infektion ingår inte statistiken.

Den geografiska fördelningen relateras till patienternas hemortslän. Siffrorna i denna rapport kan därför avvika från de uppgifter som lämnas via SmiNet.

Statistik Tuberkulos i Sverige 1989-2004
Statistik Tuberkulos i Sverige 2003

/Victoria Romanus