År 2004 anmäldes 568 fall av gonorré, en minskning med 5 procent jämfört med 2003. Sjukdomen har emellertid under de senaste åtta åren blivit vanligare i Sverige igen efter att successivt ha minskat under en lång följd av åren sedan 1970-talet. Ökningen under senare år beror framför allt på en ökad inhemsk smittspridning, som varit särskilt uttalad bland män som har sex med män, men också bland unga heterosexuella.

Idag är majoriteten av fallen smittade i Sverige – framför allt i storstadsområdena – till skillnad från i mitten av 1990-talet då knappast någon reell inhemsk smittspridning förekom. Gonorré är åter fast etablerad i Sverige på en nivå mellan 500 och 600 rapporterade fall om året.

Landsting och smittland

Majoriteten av fallen 2004 anmäldes från Stockholms läns landsting som ensamt stod för 51 procent av alla fall, följt av Västra Götaland med 18 procent och Skåne med 12 procent, medan övriga landsting tillsammans stod för 19 procent.

Andelen som hade smittats i Sverige var 60 procent, medan utlandssmittade stod för 36 procent och okänt smittland 4 procent. 40 olika länder var representerade av vilka Thailand, Spanien och Danmark var de vanligaste utländska smittländerna.

Kön, ålder och smittväg

Könsfördelningen är mycket ojämn; kvinnorna stod endast för 14 procent eller 81 fall. Detta var en minskning med 30 procent jämfört med föregående år, medan antalet fall bland männen ökade något till 487 fall jämfört med 480 året innan.

Av männen hade 229 smittats genom heterosexuell kontakt, 250 hade smittats genom homosexuell kontakt och för 8 män saknades angiven smittväg. Medan fallen bland heterosexuellt smittade män minskade med 9 procent ökade fallen bland homosexuellt smittade män med 14 procent jämfört med 2003.

Medelåldern för kvinnorna var 27 år och för männen 33 år; 34 år för heterosexuellt smittade män och 33 år för homosexuellt smittade män. Antalet fall bland tonåringar var 31, en minskning från 48 fall året innan. Även bland 20-24 åringarna skedde en minskning under 2004, medan däremot en viss ökning sågs bland 25-29-åringarna och 30-34-åringarna.

Sex mellan kvinnor och män

Av dem som smittats heterosexuellt var männen nästan tre gånger så många som kvinnorna, 229 män jämfört med 80 kvinnor. Skillnaderna är också stora mellan heterosexuella kvinnor och män när det gäller smittland. Majoriteten av kvinnorna, 70 procent, hade smittats i Sverige, medan majoriteten av männen, 55 procent, hade smittats utomlands. Två tredjedelar av männen som smittats utomlands hade smittats i Sydostasien, framför allt i Thailand.

Av de inhemskt smittade fallen bland heterosexuella var flertalet, 70 procent, anmälda från de tre storstadslandstingen, men enstaka inhemska fall förekom även i övriga landsting.

Sex mellan män

Majoriteten, 72 procent, av de 250 männen som smittats genom sex med män hade smittats i Sverige. Framför allt hade de smittats i Stockholm, men inhemsk smitta förekom också med 15-20 fall vardera i Göteborg och Malmö. Av männen som smittats utomlands var flertalet smittade i västeuropeiska länder, framför allt i Danmark, Spanien och Tyskland.

Halvårsstatistik: Gonorré 1997-2004

Halvår

Sex mellan

män

Sex mellan

man och kvinna

Ej angiven smittväg/

övrigt

Totalt

M

M

K

M

K

1997:1

23

58

17

2

0

100

1997:2

29

82

31

2

0

144

1998:1

31

93

27

12

3

166

1998:2

41

99

28

7

2

177

1999:1

53

118

38

11

1

221

1999:2

66

108

23

7

1

205

2000:1

109

123

22

3

0

257

2000:2

135

137

57

3

1

333

2001:1

87

142

46

11

0

286

2001:2

83

119

40

1

0

243

2002:1

81

121

44

1

1

248

2002:2

104

104

47

2

0

257

2003:1

111

148

62

5

0

326

2003:2

109

104

54

3

0

270

2004:1

72

127

44

3

0

246

2004:2

178

102

36

5

1

322

/Torsten Berglund