Under 2004 anmäldes 425 personer med HIV-infektion i Sverige, 259 män och 166 kvinnor. Detta är en 8% ökning jämfört med 2003.
Det är det högsta antalet anmälda fall under ett år sedan 1985-86 då rapporteringen startade.

Den svenska HIV-epidemin har under hela 1990-och 2000-talet präglats av den globala HIV-situationen. Antalet årligen rapporterade HIV-fall har varierat med antalet nyinvandrade och varifrån dessa kommer. Invandring av smittade personer från områden där HIV är mycket mer prevalent än i Sverige står för nästan hela den årliga ökningen av rapporterade fall under 2000-talet.
Samtidigt visar HIV-spridningen inom landet en långsamt neråtgående trend.

Figur : HIV-smittade i Sverige resp utomlands, oberoende av ursprung

Totalt har 6 703 HIV-infekterade anmälts sedan 1985 (1 866 kvinnor och 4837) män.
Idag lever omkring 3 500 personer med HIV-infektion i Sverige

Sex mellan män

Antalet nya fall av HIV där sex mellan män anges som smittväg har legat stabilt de senaste åren.
Under 2004 anmäldes 76 nya fall. Medelåldern vid diagnos i denna grupp är förhållandevis hög, under 2004 var medelåldern 40 år.Totalt har 2476 personer anmälts i denna grupp, vilket motsvarar 48 % av samtliga sexuellt smittade.
Hälften uppger att de smittats i Sverige. Av de utlandssmittade har majoriteten smittats i Europa och USA.

Sex mellan män och kvinnor

Under året anmäldes 251 personer 120 män och 131 kvinnor. Ökningen ses framförallt bland personer smittade i sina hemländer före ankomst till Sverige. Under 2004 anmäldes 173 personer (69%) i denna grupp jämfört med 92 fall/år den senaste femårsperioden.
Rapporterade fall av heterosexuell smitta är främst beroende av antalet invandrade från h��gendemiska områden och speglar således den globala situationen.

Av de 251 heterosexuellt smittade personerna uppger 30 att de smittats i Sverige, 32 personer är bosatta i Sverige och smittade utomlands, 20 av dem i Asien.
Medelålder vid diagnos bland de heterosexuellt smittade männen var 41 år och bland kvinnor 33 år.

Totalt har 2 726 personer rapporterats smittade heterosexuellt, varav 1 379 kvinnor och 1 347 män.

Intravenöst missbruk

Under året anmäldes 27 personer som smittats via intravenöst missbruk, 24 män och tre kvinnor. Av dem är 15 smittade i Sverige och tre i forna Sovjet. Medelåldern vid diagnos för män var 41 år och kvinnor 37 år.

Totalt har 936 personer rapporterats smittade via intravenöst missbruk, alternativt via sex mellan missbrukare.
83 % uppger att de smittats i Sverige.

Mor/barnsmitta

Fjorton fall av mor-barnsmitta anmäldes under 2004. Samtliga barn som diagnostiserats är barn vars mödrar inte haft behandling under graviditeten. Mödrarna kommer i de flesta fall från högendemiska områden i Afrika.

Övriga smittvägar

För 55 personer saknas uppgift om smittväg. Av dessa är fyra bosatta i Sverige.

Tabell 4: Antal HIV-anmälda per år, smittväg och kön t.o.m. 2004

OBS

All HIV-statistik som presenteras grundar sig på anmmälningsår för fallet, det vill säga det år anmälan kommer till Smittskyddsinstitutet. Smittotillfälle och diagnosår kan således ligga längre tillbaka i tiden. För information om situationen i enskilda landsting hänvisar vi till Smittskyddsläkaren i respektive landsting.

/Malin Arneborn