Under 2004 anmäldes 32 075 personer smittade med klamydiainfektion, vilket är en ökning av antalet anmälda fall med 20 procent jämfört med 2003. Detta är den största ökning som skett i Sverige sedan 1997, då antalet klamydiasmittade började öka efter att ha minskat under flera år.

Landsting och smittland

I nästan alla landsting sågs under 2004 en ökning av antalet smittade med klamydia per 100 000 invånare jämfört med 2003. Semestermålet Gotland, som under 2003 uppvisade en minskad incidens, ökade något under 2004. Den största ökningen av incidensen i landet sågs i Halland, Västernorrland och Värmland. Bara två landsting, Kalmar och Västerbotten, visade en minskad incidens. Storstadsregionen Stockholm, som står för den största andelen smittade i Sverige ökade endast måttligt under 2004.

De flesta av de personer som smittades med klamydia under 2004 smittades i Sverige (87 %), medan 5 procent uppgavs vara smittade utomlands, framför allt i Spanien, Thailand och Grekland. Den största andelen smittade i Spanien och Grekland uppgavs vara kvinnor, medan den största andelen som smittades i Thailand var män. För 8 procent saknas uppgift om smittland.

Kön och ålder

Fler än hälften av de rapporterade fallen var, liksom tidigare år, kvinnor (57 %). Av de smittade var 18 211 kvinnor, 13 833 män och 31 personer av okänt kön.

De som vanligen smittas med klamydia är män och kvinnor i åldrarna 15-39 år. Om man studerar incidensen per kön och åldersgrupp ser man att flickor i åldrarna 15 till 19 år smittats med klamydia i nästan lika stor utsträckning som 20-24-åriga kvinnor, en grupp som åter ökat under 2004 efter en utplaning under 2003.

Pojkar som smittas med klamydia i åldern 15-19 år är färre än motsvarande åldersgrupp av flickor, men ökningen bland pojkarna var markant under 2004 liksom bland män i åldersgruppen 20-24 år. Den största ökningen jämfört med 2003 sågs i åldersgruppen 15-19 år, men också bland 14-åringar ökar antalet fall.

Figur 1: Klamydiafall per kön o åldersgrupp per 100 000, 1995-2004

Sex mellan män

Även bland män som har sex med män smittas fler med klamydia och under 2004 smittades 338 män, vilket var en ökning jämfört med 2003 då 229 män smittades. De flesta smittade var i åldern 20-29 år.

Tabell 3: Halvårsstatistik klamydia 1997-2004

Lymfogranuloma venereum

Under 2004 har en studie startats där man undersöker klamydiapositiva prover från män som har sex med män, för att få svar på om könssjukdomen lymfogranuloma venereum (LGV) förekommer i gruppen. Studien startades till följd av rapporterade utbrott av sjukdomen bland dessa män i Europas storstäder.

I Sverige har under 2004 två fall upptäckts i Stockholm.
LGV orsakas av serotyp L1-L3 av den bakterie, Chlamydia trachomatis, som ger klamydiainfektion. De två fallen har med sekvensanalys verifierats som typ L2, samma typ som förekommer i Europa. Studien utförs i samarbete mellan SMI, Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Venhälsan i Stockholm.

De två fallen hade inget samband med varandra och vid partnerspårningen hittades inga fler fall. Eftersom en tredjedel av dem som smittats i de europeiska utbrotten inte hade symptom, är det av största vikt att de som eventuellt smittats spåras.

/Margareta Löfdahl