År 2004 anmäldes 195 fall av syfilis, en ökning med 9 procent jämfört med år innan och den högsta årsincidensen i Sverige sedan 1983. Syfilis var i mitten av 1990-talet en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, men har under 2000-talet åter ökat här liksom i många andra Västeuropeiska länder. Ökningen beror framför allt på en ökad smittspridning i storstäder runt om i Europa, särskilt bland män som har sex med män, men också bland heterosexuella. Ökningen i Sverige 2004 var dock störst bland kvinnor.

Landsting och smittland

Stockholms läns landsting stod för majoriteten, 51 procent, av de anmälda syfilisfallen, följt av Skåne med 12 procent och Västra Götaland med 9 procent, medan övriga landsting tillsammans stod för 28 procent.

Personer som smittats i utlandet utgjorde 47 procent av fallen, medan personer som smittats i Sverige var nästan lika många, 44 procent. För 9 procent av fallen saknades uppgift om smittland. Förutom Sverige förekom 44 olika länder i alla världsdelar, flertalet dock med endast något enstaka fall, undantaget Danmark och Ryssland som stod för ett tiotal fall vardera.

Kön, ålder och smittväg

Fördelningen mellan könen är, precis som för gonorré, ojämn. Kvinnorna utgjorde endast 17 procent av fallen, eller 34 personer, vilket dock var en ökning med hela 48 procent jämfört med föregående år. Av kvinnorna hade 20 smittats heterosexuellt och för 14 var smittvägen okänd eller en annan. Även fallen bland män, som var 161 till antalet, ökade under 2004, dock bara med 3 procent.

Av männen hade 41 smittats genom heterosexuell kontakt, 103 hade smittats genom homosexuell kontakt och för 17 män var smittvägen en annan eller okänd. Medan fallen bland heterosexuellt smittade män låg kvar på samma nivå som föregående år, så ökade fallen bland homosexuellt smittade män med 6 procent.

Medelåldern för kvinnorna var 31 år och för männen 38 år; 36 år för heterosexuellt smittade män och 41 år för homosexuellt smittade män.

Sex mellan kvinnor och män

41 män och 20 kvinnor var smittade genom heterosexuell kontakt. Flertalet av kvinnorna och männen var smittade utomlands, främst i Östeuropa, Asien och Afrika och många av dessa var asylsökande. Men för 19 personer (10 män och 9 kvinnor) som smittats heterosexuellt uppgavs Sverige som smittland, varav de flesta hade smittats i Stockholm.

Sex mellan män

Majoriteten av de anmälda fallen förra året, 103 personer, var män som smittats genom sex med män. Av dem hade 65 procent smittats i Sverige, varav flertalet i Stockholm, där det pågående syfilisutbrottet som pågått sedan år 2000 ännu inte visar några tydliga tecken på att avklinga. Inhemskt smittade fall förekom även i Göteborg, liksom några enstaka fall i andra orter. Smitta i utlandet hade framför allt skett i västeuropiska storstäder. Vanligaste utländska smittorten, med 10 fall, var Köpenhamn, där ett pågående syfilisutbrott bland män som har sex med män uppmärksammades under 2004.

Halvår Sex mellan män Sex mellan man och kvinna Ej angiven smittväg/övrigt Totalt
m kv m kv

1997:1

1

8

4

2

1

16

1997:2

0

15

11

5

1

32

1998:1

2

8

4

2

1

17

1998:2

3

9

8

2

3

25

1999:1

2

7

2

2

4

17

1999:2

6

4

6

4

1

21

2000:1

13

14

12

1

0

40

2000:2

29

17

4

4

5

59

2001:1

18

6

5

1

0

30

2001:2

28

9

5

6

0

48

2002:1

25

8

6

2

0

41

2002:2

48

14

14

7

4

87

2003:1

41

26

8

8

1

84

2003:2

56

15

11

10

3

95

2004:1

54

23

12

7

6

102

2004:2

49

18

8

10

8

93

/Torsten Berglund