Tre fall av mässling har formellt rapporterats till Smittskyddsinstitutet under den senaste månaden. Vi har på andra sätt fått kännedom om ytterligare fyra personer som fått sjukdomen diagnostiserad. Sex fall har inträffat i Skåne och ett i Uppsala.

Åldersfördelningen av fallen visar att inget hör till de grupper som bör vara fullständigt vaccinerade mot mässling, sex av de sjuka är mellan 31 och 41 år, den sjunde är ett 5 månader gammalt barn.

Åtminstone fyra av Skåne-fallen hör till en smittkedja som började på Kastrup i januari och som också givit fall i Danmark. Det är oklart hur de övriga två fallen i Skåne nåtts av smittan. Personen i Uppsala har sannolikt smittats under vistelse i Asien.

Vi har tre viktiga skäl att rapportera dessa fall:

  1. Mässling finns fortfarande och all sjukvårdspersonal inklusive sjukvårdsupplysningen måste tänka på diagnosen.
  2. 2. Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. En formell anmälan av ett fall skall skickas till smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet, både från den behandlande läkaren och från det laboratorium som konfirmerar diagnosen.
  3. 3. Barn under 1,5 år är ovaccinerade mot mässling. Nyfödda barn har skydd av antikroppar som överförts från mamman under ca ½ år. Om mamman inte har haft mässling har de inget skydd alls.

Späda barn är en riskgrupp för svår mässlingssjukdom. Om de utsätts för smitta kan de ges profylaktiskt gammaglobulin. Indikationen finns i FASS för Beriglobin®, och 0.25 ml/kg kroppsvikt inom en vecka från expositionstillfället rekommenderas.

Man bör naturligtvis speciellt tänka på detta om mamman till ett ovaccinerat spädbarn insjuknar, barnet saknar ju då helt skydd av maternella antikroppar.

/Annika Linde, Avdelningen för epidemiologi, SMI