Trender

Gonorrén ökade med 21 procent 2005 jämfört med året innan. Totalt anmäldes 691 fall, den högsta årssiffran sedan 1990 och mer än tre gånger så många fall som 1996, då det lägsta antalet fall någonsin i Sverige rapporterades. De senare årens ökning beror framför allt på en ökad inhemsk smittspridning, som varit särskilt markant bland unga heterosexuella och bland män som har sex med män.

Gonorrén har under 2000-talet åter etablerat sig i Sverige, framför allt i storstadsområdena. Ökningen sammanfaller i tiden med likartade trender i flertalet andra västeuropeiska länder.

Gonorré per kön 1995-2005

Landsting

Majoriteten av fallen 2005 anmäldes från Stockholms läns landsting som ensamt stod för 52 procent av alla fall, följt av Skåne med 14 procent och Västra Götaland med 11 procent. Övriga landsting rapporterade mellan noll och 19 fall vardera.

Kön och smittväg

Antalet smittade kvinnor ökade med hela 41 procent jämfört med föregående år. Könsfördelningen är dock fortfarande mycket ojämn – kvinnorna utgjorde endast 16 procent (112 fall) av alla fall. De heterosexuellt smittade männen var mer än dubbelt så många (237 fall), men ingen ökning sågs bland dem jämfört med föregående år.

Däremot ökade antalet män som smittats genom sex med män (327 fall) med 30 procent och denna smittväg står därmed för nästan hälften (47 procent) av alla rapporterade fall i Sverige 2005. För 15 män saknas angiven smittväg.

Ålder

Medelåldern för kvinnorna var 30 år och för männen 32 år (heterosexuellt smittade män 34 år och homosexuellt smittade män 31 år). Ökningen 2005 var störst bland tonåringarna där gonorrén ökade med 38 procent från 31 till 43 rapporterade fall. Likaså sågs en ökning bland 20–29-åringarna. Särskilt påtaglig var ökningen bland tonårspojkar där antalet fall nästan fördubblades och bland 25–29-åriga kvinnor där antalet fall mer än fördubblades.

Smittland

Andelen av fallen som hade smittats i Sverige var 64 procent, medan utlandssmittade stod för 31 procent och okänt smittland 5 procent. Av kvinnorna hade majoriteten, 60 procent, smittats i Sverige medan motsvarande andel för de heterosexuellt smittade männen var färre än hälften, 48 procent, en skillnad mellan könen som överensstämmer med tidigare år.

Av de heterosexuella männen som smittats under vistelse i utlandet hade mer än hälften smittats i Sydostasien, framför allt i Thailand, där risken är stor att smittas av en gonorrébakterie med höggradig resistens mot ett flertal antibiotika.

Inhemsk heterosexuell smittspridning förekom framför allt i de tre storstadsområdena, men lokal smittspridning i mindre omfattning förekom även på andra orter under året. Den inhemska smittspridningen bland heterosexuella ökade något under året (17 procent) jämfört med föregående år, medan utlandssmittan låg kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Av de 327 männen som smittats genom sex med män hade de allra flesta, 78 procent, i likhet med tidigare år, smittats i Sverige. Framför allt hade de smittats i Stockholm, men inhemsk smittspridning förekom också i bland annat Göteborg, Malmö och Uppsala. Av dem som smittats utomlands var flertalet smittade i västeuropeiska storstäder.

/Torsten Berglund, Avd. för epidemiologi, SMI