Trender

År 2005 anmäldes 109 fall av syfilis, en minskning med 43 procent jämfört med år 2004. Den markanta ökningen av syfilis som setts i Sverige tidigare under 2000-talet har därmed brutits, men årssiffran är ändå nästan tre gånger högre än vid 1990-talets slut. Minskningen förra året har skett såväl bland kvinnor som män.

Den ökade syfilisincidensen i Sverige under 2000-talet sammanfaller med likartade trender i övriga Västeuropa, där syfilisutbrott rapporterats i ett flertal storstäder, särskilt bland män som har sex med män.

Syfilis per kön 1995-2005

Landsting

Sexton av 21 landsting rapporterade fall av syfilis under 2005. Stockholm stod ensamt för 51 procent, medan övriga landsting rapporterade ett till nio fall vardera.

Kön och smittväg

Könsfördelningen bland syfilisfallen var mycket ojämn. Kvinnorna stod endast för 17 fall 2005 eller 16 procent, vilket innebar en halvering av antalet fall jämfört med föregående år. Även fallen bland män minskade påtagligt. Endast 16 män rapporterades som heterosexuellt smittade och heterosexuell smittväg bland kvinnor och män minskade därmed med 52 procent jämfört med föregående år.

Män som smittats genom sex med män stod för 61 fall eller mer än hälften (56 procent) av alla rapporterade fall 2005, vilket dock var en minskning med 40 procent jämfört med föregående år.

För 13 män saknades angiven smittväg varav de flesta provtagits inom flyktinghälsovården men för vilka smittväg inte angivits. Två spädbarn med medfödd syfilis upptäckta inom flyktinghälsovården rapporterades också under året.

Ålder

Medelåldern för kvinnorna var 31 år (22–47 år) och för männen 41 år (19–83 år); för heterosexuellt smittade män 39 år och homosexuellt smittade män 41 år.

Smittland

Andelen av fallen som hade smittats i Sverige var 40 procent, medan utlandssmittade stod för 52 procent och okänt smittland 8 procent. Flertalet av de heterosexuellt smittade kvinnorna och männen var smittade utomlands, främst i Asien och Afrika men också i Europa. Endast tre kvinnor och två män rapportades ha smittats heterosexuellt i Sverige jämfört med 18 personer året innan.

Bland männen som smittats genom sex med män var de flesta, 61 procent, smittade i Sverige varav nästan alla i Stockholm där ett syfilisutbrott startade 1999/2000. Utlandssmittan mellan män hade framför allt ägt rum i storstäder i Västeuropa och i USA där syfilisutbrott bland män som har sex med män också har rapporterats under 2000-talet.

Torsten Berglund/Avd. för epidemiologi, SMI