SMIs Antibiotikaresistensgrupp, ARG, kontaktade i november 2005 alla mikrobiologiska laboratorier och föreslog att man skulle utse kontaktpersoner avseende antibiotikafrågor. En ytterligare förbättrad dialog mellan SMI och laboratorierna skulle öka båda parters möjligheter att följa och agera vid utbrott och andra situationer som kräver tillgång till överblick och analysmetoder i form av epidemiologiska och statistiska kunskaper.

Förslaget blev positivt mottaget och tjugotre kontaktpersoner är nu utsedda. Den 22 mars hölls ett första möte på SMI och en stor del av dagen ägnades åt att diskutera om dagens rutiner och system motsvarar vår uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om antibiotikaresistenta bakterier.

Mötet resulterade i ett flertal slutsatser, bl a att information inte alltid når rätt instans på laboratorierna. SMIs elektroniska nyhetsbrev Epi-Aktuellt kan vara en informationskanal för resistensfrågor och annan viktig information.

Deltagarna upplevde mötets diskussioner som värdefulla och nätverksträffar kommer fortsättningsvis att ordnas 2 gånger/år. Nätverket koordineras av en grupp bestående av: Thomas Ahlqvist, klinisk mikrobiologi Karlstad, Otto Cars, SMI, Gunnar Kahlmeter, klinisk mikrobiologi Växjö, Annika Linde, avd för Epidemiologi, Eva Melander, klinisk mikrobiologi Lund, Barbro Olsson Liljequist, avd för Bakteriologi. Gruppen arbetar för närvarande med att sammanställa mötets slutsatser och att ta fram en modell för det framtida samarbete.

/Kristina Lundh, koordinator, STRAMA