I mitten av vårmånaden april brukar vi normalt se en minskning av antalet fall av vinterkräksjuka (norovirus) inom vården. I år är situationen en annan. Antalet rapporterade fall har ökat de senaste veckorna och vi vet ännu inte om toppen av säsongen är nådd. Samtidigt befinner vi oss mitt i säsongen för rotavirusinfektioner. Rotavirus drabbar normalt små barn under senvintern och våren, men i år noteras en hel del fall även bland medelålders och gamla personer.

Vi saknar en bra förklaring till den sena säsongen av vinterkräksjuka vi nu upplever. Tidigare vintrar med många utbrott av magsjuka inom vården har kunnat förklaras av att en ny virusstam har spridit sig över landet. Vid dessa tillfällen har det varit frågan om ett genotyp G2:4 virus (Lordsdale). De typningsresultat vi hittills har kommer från 57 utbrott jämnt fördelade över vintern (se figurer). De senaste veckorna återstår dock att analysera.

Norovirus i samhället, säsongen 2004-2005, genotyper
Norovirus i samhället, säsongen 2006-2006, genotyper

Resultaten så här långt visar, att det inte finns en helt dominerande genotyp. De tidigare år dominerande G2:4 stammarna för en mer tynande tillvaro, och det är istället stammar av genotyperna G2:6 och G2:7 som träder fram. De båda senare virustyperna har tidigare vintrar varit mer sällsynta och mest observerats i samband med livsmedelssmitta.

Det har varit sparsamt med utbrottsrapporter från övriga Europa, vilket normalt brukar betyda att det inte har skett något anmärkningsvärt. Holland rapporterar dock relativt många fall, mest G2:4 virus men även en del G2:7 stammar.

Symtombilden från vinterns utbrott inom vården skiljer sig något från tidigare vintrars rapporter om explosionsartade förlopp. Många gånger ser vi istället bilden av en långsammare spridning och en mer utdragen sjukdomsbild. Det har spekulerats i om olika norovirustyper har olika klinik. Vi vet att Lordsdalevirus karaktäriseras av kaskadkräkningar och snabb lokal spridning. Kanske kan vinterns något lugnare förlopp förklaras av G2:6 och G2:7 stammarnas uppdykande.

Norovirus inom vården, säsongen 2004-2005, genotyper
Norovirus inom vården, säsongen 2005-2006, genotyper

I och med att vi nu har ett samtidigt uppträdande av norovirus och rotavirus speciellt inom äldrevården, kan det vara viktigt att ha båda dessa virus i åtanke när man analyserar prov från magsjuka personer. Symtombilden vid rotavirusinfektioner hos äldre är ofta mer utdragen och har ett lugnare förlopp än den vid traditionell vinterkräksjuka. Personalen brukar dessutom drabbas i betydligt mindre omfattning vid utbrott av rotavirus.

/Kjell-Olof Hedlund
/Margareta Thorhagen