Med anledning av en viss medial uppmärksamhet kring meningokockfall under senare tid presenteras här en del av de data som senare i vår publiceras i den epidemiologiska årsrapporten för 2005.

Sverige har en låg och stabil incidens av invasiva meningokockinfektioner jämfört med många andra europeiska länder, inklusive de nordiska. En stor del av fallen i Europa inträffar hos barn under och kring ett år gamla och hos tonåringar.De flesta fallen i Europa förorsakas av grupp B följd av grupp C.

Följande länder har infört allmän vaccination av barn med konjugatvaccin mot grupp C: Storbritannien, Irland, Island, Spanien, Luxemburg, Nederländerna samt vissa delar av Belgien. Till följd av vaccinationerna har en minskning av antalet personer under 20 års ålder, som insjuknade i invasiv meningokock grupp C sjukdom, minskat i dessa länder.

I Sverige har medelincidensen för grupp C under de sista tio åren varit 0,2 fall per 100 000 invånare och år.Den låga incidensen har gjort att allmän vaccination inte har bedömts vara indicerad.

Dödligheten i meningokocksjukdom har de senaste nio åren varit 11 procent för grupp B och 13 procent för grupp C. Dödlighet under 2005 var 8 % för grupp B och 6 % för grupp C.

Under år 2005 anmäldes 58 fall av meningokocksjukdom i Sverige. Incidensen var därmed 0,6 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 25 personer under 20 år och av dessa var 9 barn yngre än 10 år. Fördelningen mellan könen var lika. Fem personer rapporterades avlidna, varav en var tonåring. Dödligheten i sjukdomen var 8 %.

I en mindre stad insjuknade fyra tonåringar med N. meningitidis grupp C. Isolaten var identiska. Samtliga insjuknade tillfrisknade. Någon mer välavgränsad riskpopulation kunde inte identifieras och vaccination som profylax kom ej till användning.

54 personer rapporterades vara smittade i Sverige, en person smittades i Kina och för tre personer saknades uppgift om smittland.

/Margareta Löfdahl