Ökningen av antalet anmälda MRSA-fall i Sverige fortsätter under 2005 i de flesta landsting, trots de starka åtgärder som vidtagits. Totalt anmäldes 975 fall under 2005, vilket är en ökning med 38 % jämfört med 2004.

De flesta fallen rapporterades från de tre storstadsregionerna, men de allra flesta landsting hade en tydlig ökning. Endast i Kronoberg, Värmland, Västernorrland och Västerbotten hade man färre fall 2005 än 2004.

Den mest anmärkningsvärda ökningen noterades i Östergötland, där två omfattande sjukhusrelaterade utbrott inträffade under 2005, och de stod för merparten av fallen. Det största utbrottet, som upptäcktes och kartlades i början av hösten, omfattade vid årets slut ca 50 patienter.

Den infekterande stammen (SE01-9) var multiresistent vilket komplicerade handläggningen och vården av patienterna. Det andra utbrottet (SE02-17) omfattande knappt 20 personer och inträffade under våren, medan övriga fall anmälda från Östergötland oftast var sporadiska och samhällsfärvärvade eller importerade.

Uppgifter från Stockholms län visar på en situation där smittspridning inom slutenvården kraftigt har minskat, men där istället en ökning har skett av fall som beskrivs som samhällsförvärvade eller utlandssmittade. Spridning av MRSA inom äldrevården förekommer också.

Län

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Stockholm

96

166

205

229

277

315

Uppsala

18

17

10

12

25

28

Södermanland

2

1

4

2

8

11

Östergötland

2

7

7

14

14

101

Jönköping

7

6

5

24

14

40

Kronoberg

1

0

4

5

17

11

Kalmar

3

2

5

6

16

23

Gotland

1

10

3

3

1

10

Blekinge

5

1

3

2

3

9

Skåne

21

75

68

99

131

162

Halland

10

25

13

13

4

21

Västra Götaland

106

52

47

61

116

125

Värmland

9

7

5

11

18

9

Örebro

8

6

16

8

12

16

Västmanland

3

8

7

11

12

35

Dalarna

0

4

2

2

3

6

Gävleborg

2

1

13

5

5

24

Västernorrland

14

12

7

10

5

4

Jämtland

0

0

2

5

1

8

Västerbotten

3

18

10

13

16

10

Norrbotten

3

5

6

9

7

8

Total

314

423

442

544

705

975

MRSA-fall har anmälts från alla åldersgrupper och från båda könen. Fler fall rapporterades bland kvinnor i åldergruppen 20-34 år (111 jämfört med 69), medan fler fall rapporterades bland män i åldersgruppen 60-84 år (135 jämfört med 90). Uppgift om orsak till provtagning saknades i merparten av fallen, men där den angavs var utredning av sjukdomssymptom respektive smittspårning/kontaktpsårning de två vanligaste alternativen.

Hos 23 % av fallen hade smittan sannolikt skett utomlands, hos 55 % sannolikt i Sverige, och i 22 % av fallen saknades uppgift. De länder som omnämndes oftast som sannolikt smittland var Thailand, USA, Kina, Sri Lanka och Egypten, medan länder som angavs vid ett eller flera tillfällen översteg 50.

/Barbro Olsson-Liljequist