Antalet inhemska fall av S. Give har ökat i Sverige under april 2006.
Under 2005 rapporterades totalt fyra fall av S. Give, ett inhemskt smittat, två utlandssmittade och ett med smittland okänt.

I år rapporterades få fall i början av året och en anhopning av fall under senare delen av april, alla smittade i Sverige (figur 1). Hittills har nu 28 fall rapporterats med senaste datum för insjuknande den 6 maj. Åldersfördelningen är något märklig med en större andel äldre personer än normalt (figur 2). Fallen är spridda i princip över hela landet.

En fall-kontrollstudie har utförts av smittskyddsenheterna i landet som har intervjuat sina fall och kontroller. Trots ett mycket gott samarbete och ett snabbt agerande från smittskydden vad gäller intervjuer av fall och kontroller har ingen definitiv smittkälla kunnat konstateras. De insjuknade personerna har handlat i olika livsmedelsbutiker och inga specifika livsmedelsprodukter har varit gemensamma för alla fallen. Då det senast kända fallet insjuknade den 6 maj kan det röra sig om en livsmedelsprodukt som funnits en kort tid i landet. Om nya fall skulle dyka upp kommer naturligtvis utredningen att fortsätta.

En förfrågan till det europeiska nätverket för bl.a. salmonella (Enter-Net) har skickats ut men inget annat land har sett en anhopning av S. Give i år.

Figur 1. Antal S. Give-fall per vecka 2006
Figur 2. S. Give-fall, ålders- och könsfördelning

/Lara Payne, epidemiolog
/Yvonne Anderson, chefsepidemiolog