Under de senaste tre åren har 2 fall av spädbarnsbotulism rapporterats i Stockholms län, september 2003 och juni 2006. Eftersom symtombilden hos de båda barnen, fyra resp fem månader gamla, var i det närmaste identisk och den troliga smittvägen likaså kan det vara av intresse att påminna om denna ovanliga sjukdom.

Barnen insjuknade med allmän slöhet, inte velat äta, senare sväljningsbesvär och ögonmuskelpareser. Efter några dagar krävdes respiratorvård men båda återställdes successivt. Clostridium botulinum-toxin kunde påvisas i avföringen.

Båda barnen ammades och något livsmedel kunde inte misstänkas som smittkälla. Däremot hade man i båda fallen under en tid före insjuknandet utfört omfattande grävarbeten på den egna tomten och samtidigt pågick även utgrävningar i gatan utanför husen med byte av rörledningar. Barnen hade ofta vistats på tomten under denna tid. Det fanns dock inget geografiskt samband mellan fallen.

C. botulinum är en sporbildande bakterie som finns i bl.a. jord och i vattendragens bottenslam. Klassisk botulism är en matförgiftning betingad av felaktigt tillredda livsmedel, t.ex. hemkonserver och vacuumförpackade fisk- eller charkuteriprodukter. Vid spädbarnsbotulism, som huvudsakligen drabbar barn yngre än sex månader, kan barnet infekteras av bakterier via födan, t.ex. har honung angivits som smittkälla, men även genom inandning av sporer i jorden, t.ex. under grävarbeten som i de beskrivna fallen. Bakterien kan så tillväxa i barnets tarm och producera toxin.

Symtombilden med trötthet, slöhet, ögonmuskelförlamningar och andningsförlamning är klassisk men diagnosen kan likväl vara lätt att missa om man inte tänker på den. Även om smittkällan i de beskrivna fallen inte är säker så talar mycket för inhalation av sporer genom exponering för jord.

Eftersom honung är en känd smittkälla vid spädbarnsbotulism rekommenderar Livsmedelsverket att man inte ger honung till barn före ett års ålder. Kanske man med anledning av ovan beskrivna fall samt litteraturrapporter även bör iaktta försiktighet vid större grävarbeten och hålla spädbarn ifrån sådana arbetsplatser för att undvika exponering för jordpartiklar i luften och risk för inhalation av C. botulinum-sporer.

/Bo Svenungsson, Ingela Berggren, Smittskyddsenheten, Stockholm

Epidemiologens kommentar:

Sedan 1969 fram till nu (juni 2006) har 15 fall av botulism rapporterats i Sverige. Smittorsaken har varit kryddsill (4 personer), gravad fisk (3), rökt lax (3), blodkorv (1) spädbarnsbotulism (4). Ett av dessa spädbarn kan ha smittats av honung, ett har troligen smittats p.g.a grävarbeten i närheten, de övriga två är de ovan beskrivna fallen. Två utlandssmittade fall har beskrivits under samma period, varav ett var spädbarnsbotulism, troligen smittad utomlands.

Ett utbrott finns beskrivet från USA där fyra barn boende i samma geografiska område insjuknade med spädbarnsbotulism under en tidsperiod av ett år. Den troliga smittkällan var kontakt/inandning av jord med sporer av C. botulinum. I närheten av de fyra barnens bostäder hade grävarbete skett dagarna före insjuknandet.

/Yvonne Andersson, Avd. för epidemiologi, SMI