Under första halvåret 2006 rapporterades 361 fall av gonorré (70 kvinnor och 290 män) till Smittskyddsinstitutet. Detta är en ökning med 11 % jämfört med samma period förra året. Ökningen har skett bland heterosexuellt smittade kvinnor och män där 39% fler fall rapporterats. Bland homosexuellt smittade män har istället en minskning med 18% skett. Medelåldern för hetereosexuellt smittade kvinnor och män var 27 respektive 36 år och för homosexuellt smittade män 31 år.

Bland heterosexuellt smittade män finns smittorten känd i 146 fall och i 33% av dessa fall skedde smittan i Sverige. Övriga smittorter är spridda över världen men hela 53% av smittan skedde i Asien och där framförallt i Thailand och Filippinerna med 58 respektive 11 fall. Detta är oroande på grund av att det i regionen är vanligt med gonorrébakterir med höggradig resistens mot ett flertal antibiotika. Vidare riskerar man att möta andra sexuellt överförbara infektioner inklusive HIV. Medelåldern för männen smittade i Sverige var i denna grupp 30 jämfört med 39 för de som smittats utomlands. Bland heterosexuellt smittade kvinnor var 76% smittade i Sverige. Då utlandssmitta förelåg var Thailand vanligaste smittland och i en del fall var detta också kvinnornas födelseland.

För 120 av de homosexuellt smittade männen fanns känt smittland och majoriteten (84 %) hade smittats i Sverige, och då vanligen i Stockholm. Av de utlandssmittade männen hade flertalet smittats i Västeuropa. I många fall är det ej angivet var odlingen är tagen. I åtta fall med fynd i halsen var medelåldern 25 år, i 15 fall av fynd i rectum 27 år och i 31 fall med fynd i urethra 32 år.

/ Anders Blaxhult , avdelningen för epidemiologi