Totalt har 7 262 personer anmälts med HIV-infektion t o m första halvåret 2006, av dem är 29 % kvinnor. Av de anmälda beräknas cirka hälften leva i Sverige idag.

Utvecklingen av den svenska HIV-epidemin har präglats av den globala HIV-situationen. Personer smittade utomlands i områden med hög förekomst av HIV har stått för drygt hälften av de rapporterade fallen de senaste åren. De flesta av dessa är smittade före immigration till Sverige. Antalet personer smittade i Sverige har i stort sett legat stabilt de senaste åren.

Första halvåret 2006 anmäldes 160 fall av HIV -infektion ( 39 % kvinnor), vilket är en minskning jämfört med samma perioder de senaste två åren.

Under halvåret rapporterades 85 heterosexuellt smittade (60 % kvinnor). Smitta före ankomst till Sverige har skett i 66 % av fallen. Antalet heterosexuellt smittade i Sverige samt bosatta i Sverige som smittats under utlandsvistelse har varit relativt oförändrat de senaste åren med ca 13 anmälda HIV -fall i vardera kategorin per halvår.

Under 1:sta halvåret anmäldes 46 personer där sex mellan män angivits som smittväg jämfört med i genomsnitt 36 fall samma period under den senaste femårsperioden. Omkring 50 % av dem uppgav att de smittats i Sverige. Av de övriga har flest smittats i Västeuropa.

Åtta personer har smittats via intravenöst missbruk, fem av dessa uppger att de smittats i Sverige, två i Ryssland och för en man saknas uppgiften.

Två fall av Mor-barnsmitta där smittta skett före ankomst till Sverige.

För 19 personer anmälda under första halvåret 2006 saknas ännu uppgift om smittväg.

Till skillnad mot de andra sexuellt överförbara sjukdomarna är det få anmälda i åldersgrupperna 15-29 år. Av de 12 rapporterade 1:sta halvåret 2006 som smittats i Sverige var två kvinnor och två män smittade heterosexuellt, sju av männen smittades homosexuellt och en man via intravenöst missbruk.

/ Malin Arneborn , avdelningen för epidemiologi