På förmiddagen den 28 juli fick smittskyddssjuksköterskan i Skövde ett samtal om att flera personer i ett sällskap insjuknat med kräkningar och diarréer på kvällen den 27. Uppgiftslämnaren misstänkte att man smittats vid ett restaurangbesök eller vid ett bad på en allmän badplats. När miljökontoret kontaktades visade det sig att man där fått två samtal från personer som insjuknat med kräkningar och diarréer. Det enda de berörda personerna hade gemensamt var att de badat i Simsjön, en populär badsjö i Skövde.

På eftermiddagen den 28/7 kände vi till 14 personer ur fyra olika familjer eller sällskap som insjuknat efter bad i Simsjön. Tjänstgörande miljöchef fattade då beslutet att stänga baden i Simsjön p.g.a. förorening. Sjukvårdsupplysningen informerades om det inträffade. Ett antal sjuka ombads att lämna avföringsprov för viruspåvisning och bakterieodling. Vattenprov togs för allmän bakteriologisk analys.

De följande dagarna fick sjukvårdsupplysningen omkring 50 telefonsamtal från personer som fått kräkningar och/eller diarréer efter bad i Simsjön. I flera fall gällde samtalet flera sjuka inom samma familj. Miljökontoret fick telefon från drygt 40 personer som insjuknat och smittskyddsenheten fick kännedom om ytterligare ett 10-tal sjuka. Man kan därför beräkna att åtminstone 150 personer insjuknat. Vi känner inte till någon som varit allvarligt sjuk eller sjukhusvårdats.

Den 31/7 – 1/8 kom besked från laboratoriet att man påvisat norovirus med PCR-teknik hos fyra sjuka. Man undersökte även avseende rota- och adenovirus med ELISA-test, med negativt resultat. Avföringsodlingar visade inga sjukdomsframkallande bakterier. Ytterligare virusprov beräknas komma in. Vattenprov har också skickats avseende påvisning av norovirus.

De som insjuknat hade badat i Simsjön under tiden 26/7 – 28/7. I de fall där inkubationstiden kan beräknas, låg den när 24 timmar. En stor andel av de sjuka var barn. Många föräldrar och andra familjemedlemmar uppgav att de, antingen de badat tillsammans med barnen eller ej, blivit sjuka på samma sätt som barnen något eller ett par dygn senare. Vi bedömer dem som sekundärfall.

Det varma och vackra vädret har gjort att badplatserna haft ett stort antal besökare. Möjligheten att någon eller flera kan ha förorenat vattnet är stor. Det naturliga tillflödet till sjön kommer inte från bebyggda områden och kan ej ha bidragit till en sådan förorening. Däremot finns en stor sommarstugebebyggelse runt sjön. Man skall nu undersöka hur avloppet från dessa fungerar.

/Inger Carlson, t.f. miljöchef, Skövde kommun, Agneta Johansson, smittskyddssjuksköterska och Nils Svensson, bitr. smittskyddsläkare, Skövde, Smittskyddsenheten i Västra Götaland