ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) anordnade den 2-3 oktober en workshop för att diskutera framtida strategier för prevention och övervakning av HIV inom EU och grannländer. Man identifierade flera områden där ytterligare insatser är nödvändiga.

- Antalet diagnostiserade fall av HIV bland män som har sex med män har under åren 2000-2005 ökat med 68 %. Detta har varit kopplat till ökat risktagande och en ökning också av andra sexuellt överförda infektioner som syfilis, gonorré, klamydia och LGV. Insatser som tidigare visat sig vara effektiva måste användas på att bryta denna utveckling.

- 200 000 människor motsvarande 30 % av de infekterade lever i dag ovetande om sin HIV infektion. Erbjudande om testning måste nå ut även till de grupper som hitintills varit svåra att nå.

- I stora delar av framför allt östra Europa har injektionsmissbruk varit den dominerande smittvägen. Här finns evidensbaserade åtgärder för att minska spridningen som inte fullt ut kommit till användning.

- Inom Europa finns i dag länder som Estland där 1-2 % av den unga befolkningen är smittad. Smittan har skett framför allt genom injektionsmissbruk men det finns en risk att denna första våg liksom i Ukraina följs av en andra våg med heterosexuell spridning. Det är också en resursfråga för flera länder att kunna erbjuda behandling till de många som om några år kommer att behöva antivirala läkemedel.

- Minoritetsgrupper, invandrare och flyktingar är grupper som ofta är hårt drabbade av HIV. Här behövs åtgärder för att minska smitta samt tillgång till testning och behandling. Allra svårast har den växande gruppen människor som lever i Europa utan legal vistelserätt.

HIV rör sig över nationsgränser varför det är angeläget med samarbete och utvärdering av lagstiftning och policy mellan nationer. För att kunna följa epidemins utveckling är det också angeläget att utveckla jämförbara övervakningssystem och mätinstrument.

/Anders Blaxhult