46:e Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy ägde rum den 27-30 september. Huvudfrågorna i år var antibiotikaresistens samt HIV. Trots att nya antibiotika utvecklas och forskning sker för att finna nya angreppssätt håller den vetenskapliga utvecklingen inte samma takt som resistensutvecklingen. För att vi inte skall hamna i en situation där vi saknar behandling mot vanliga bakteriella infektioner måste därför användningen begränsas. Ett sätt kan till exempel vara att förkorta behandlingstider. Kanske det går att finna surrogatmarkörer som visar när en infektion är ”färdigbehandlad” i stället för att använda på förhand fastställda behandlingstider med väl tilltagen marginal. Skulle den genomsnittliga behandlingstiden kunna halveras skulle det ju innebära en halvering av antibiotikatrycket.

Vad det gäller HIV har behandlingsmöjligheterna i västvärlden och i ökande utsträckning även i utvecklingsländer medfört en radikal förbättring av prognosen. Många patienter får dock sin diagnos sent i förloppet. Man räknar med att det finns 1 miljon HIV-infekterade i USA varav 250 000 ej är medvetna om sin infektion och därmed riskerar att inte få tillgång till antiretroviral behandling (ART) i tid. Man vet också att personer som inte känner till sin smitta i större utsträckning för smitta vidare. Dessa fakta har lett till en radikal omsvängning i testpolicy där CDC nu rekommenderar allmän testning för HIV för alla invånare mellan 13 och 64 år i USA. I Europa beräknar ECDC att det finns 200 000 personer motsvarande 30 % av de infekterade som lever ovetande om sin infektion. Diskussioner om hur dessa människor skall nås pågår men den allmänna uppfattningen är att testning måste ske på ett integrerat sätt där uppföljning med erbjudande av behandling finns tillgänglig.

/Anders Blaxhult