Sedan november 2005 har vi i Halland sett en remarkabel minskning av antalet klamydiainfektioner - cirka 25 %. Inga speciella åtgärder eller kampanjer har bedrivits. Första halvåret 2006 har antalet positiva patienter förändrats olika i landet med både uppgångar och kraftiga minskningar. Orsaken är inte känd.

Under de senaste 10 åren har klamydiadiagnostik i Sverige varit molekylärbiologisk och målområdet för använda primers har varit den kryptiska plasmiden. Vår första tanke var att vi fått en spridning av en plasmidfri klon. Vid användande av en PCR test riktad mot MOMP genen hos Chlamydia trachomatis hittade vi i maj-juni direkt 3 patienter som enbart var positiva i "MOMP-test" och negativa i "plasmid-test". Vidare undersökning med alternativa primer-par riktade mot sekvenser på plasmiden visade dock att vi fick amplifiering av plasmidprodukt. Vi har uppenbarligen hittat en klon av Chlamydia trachomatis som förändrats i målområdet för i Sverige vanliga PCR tester.

Av 829 konsekutivt testade prov i september har 83 varit positiva för såväl MOMP som plasmid primers, 9 stycken enbart positiva med MOMP-test och en visade sen amplifiering (efter cut off) med primers mot plasmidområdet. Med tanke på att under undersökningstiden cirka 20% av positiva patienter var provtagna på grund av smittspårning, och detta enbart hittills skett efter patienter positiva i plasmid-test, uppskattar vi att drygt 10% av nya klamydiafall är smittade med den nu upptäckta klonen.

Sekvensering är på gång för att bestämma den exakta avvikelsen. Vi vet givetvis inte hur nytt detta fenomen är. Klonen fördelar sig jämt över Halland.

Halmstad 061012

/Torvald Ripa, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland

Kommentar, avd för epidemiologi

I Halland har en mutation upptäckts hos vissa klamydiabakterier som medför att en del tester ger falskt negativt svar. Olika tester används idag av olika laboratorier i Sverige. En kartläggning sker nu för att se i vilken utsträckning nedgången av antalet diagnostiserade fall under 1:a halvåret 2006 är kopplat till användning av vissa specifika klamydiatester. För personer med symptom förenliga med klamydiainfektion som haft negativt test och ej fått behandling kan ny undersökning behöva göras.

/Anders Blaxhult