En månad försenad startar nu landstingens influensavaccination. Socialstyrelsen rekommenderar att man överväger vaccination till dem som riskerar svår sjukdom om de får influensa. Den viktigaste gruppen att vaccinera är personer med svår hjärt-lungsjukdom. Även andra med svår sjukdom som medför nedsatt allmäntillstånd bör överväga att skydda sig. Personer över 65 år rekommenderas också vaccination, och ju äldre man blir, desto viktigare blir det att skydda sig mot influensa.

Vi har inga hållpunkter för att influensan startat på allvar i Sverige ännu, och de som behöver skydd och kontaktar sin vårdcentral bör hinna få sitt vaccin trots den försenade starten.

Influensan orsakar en stor del av den vinterrelaterade dödligheten hos de äldre

Det dör flera människor under vintern än under sommaren. Redan på 1830-alte började influensarelaterad överdödlighet att diskuteras in Storbritannien. I figur 1 illustreras överdödligheten i Sverige de senaste tre åren på ett nytt sätt. Antalet döda under vintersäsongerna 2003- 2006 har dividerats med antalet döda föregående sommarsäsong. Influensa finns normalt bara under vinterhalvåret, och vinteröverdödligheten avspeglar bättre influensaeffekten än dödligheten över hela året.

I figur 1 (se nedan) har vi sedan relaterat överdödligheten till antal influensafall hos personer över 65 år som rapporterats från landets laboratorier under de tre säsongerna. Korrelationen blir förvånade bra! Utgångsdata är inte sådana att man kan dra alltför långtgående, vetenskapliga slutsatser, men man kan åtminstone säga att figuren stöder vad man antagit sedan 1800-talet: att influensa spelar en stor roll för ökad dödligheten under vintern.

Influensavaccin är vårt bästa skydd mot svår sjukdom och död hos de äldre – men hur stor är effekten?

Studier gjorda under 1990-talet har indikerat att den totala dödligheten och sjukhusvård under influensasäsong skulle kunna minska med upp till 70% hos vaccinerade under år med svår influensa och välmatchat vaccin i relation till den stam som skapat epidemin. Det här är lite knepiga resultat, eftersom vinteröverdödligehten aldrig är 70%, och inte all överdödlighet beror på influensa.

I tabell 1 visar vi övedödlighetskvoten/landsting i relation till hur stor del av personer över 65 år som vaccinerats. (Data framtagna av Hans Lundström och Jan Qvist på Statistiska centralbyrån (SCB)

Andel vaccinerade % Antal döda under vintern/antal döda sommaren innan
Landsting 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Stockholm 61 61 70 1,12 1,13 1,08
Uppsala 35 49 50 1,17 1,10 1,08
Södermanland 50 50 70 1,01 1,25 1,08
Östergötland 34 35 60 1,08 1,19 1,00
Jönköping 66 68 70 1,18 1,15 1,05
Kronoberg 48 53 72 1,03 1,15 0,95
Kalmar 45 47 60 1,07 1,19 1,03
Gotland 35 44 1,26 1,09 1,07
Blekinge 41 44 48 1,05 1,20 1,08
Skåne 55 58 61 1,09 1,14 1,09
Halland 62 64 66 1,05 1,10 1,06
Västra Götaland 51 52 60 1,12 1,15 1,08
Värmland 63 63 68 1,13 1,04 1,08
Örebro 37 60 1,14 1,21 1,00
Västmanland 54 51 55 1,07 1,12 1,09
Dalarna 44 45 56 1,07 1,20 1,05
Gävleborg 45 43 47 1,06 1,16 1,08
Västernorrland 33 50 51 1,09 1,18 1,03
Jämtland 45 45 50 1,18 1,06 1,06
Västerbotten 55 48 62 1,11 1,16 1,06
Norrbotten 42 55 54 1,07 1,11 1,01

Överdödligheten ligger mellan 0,95- och 1,26, alltså mellan –5% och 26% för de sista tre åren. Få betvivlar idag att influensavaccination av riskgrupperna minskar risken för svår sjukdom och död i samband med influensa hos de äldre, men på senare år har flera grupper, således sannolikt med rätta, ifrågasatt effektens storlek.

Det kan finnas en skevhet i gjorda studier, så att den vaccinerade delen av de populationer som undersökts skulle kunna vara rikare och friskare än de ovaccinerade. Därmed skulle den ha en mindre risk att dö oavsett vaccinationen. Det är svårt att göra verkligt bra studier på detta. Den viktigaste anledningen är att man anser effekten av vaccinet mot svår sjukdom och död så säkerställd att det vore oetiskt att göra randomiserade studier, där en slumpvis vald del av personer i riskgrupp inte får vaccin. Så är det också, och det som debatteras är alltså inte att vaccinet har en effekt mot svår sjukdom och död hos riskgrupperna, utan hur stor den är.

Nedan beskrivs hur i stället befintliga data från olika håll har använts i en preliminär studie för att försöka belysa om den ökande vaccinationen haft någon effekt på antalet personer som dör under vinterhalvåret i Sverige, som initierades och genomfördes av SCB.

De sista åren har färre äldre personer dött i Sverige än vad man tidigare prognostiserat vid SCB. Hur den framtida dödligheten ser ut är viktigt för samhällsplaneringen, och därför ville man analysera om den ökande influensavaccinationen som vi haft de senaste tre åren kan ha bidragit till den plötsliga minskningen.

Eftersom det inte bara är vaccination utan också hur svår influensa är bland de äldre som påverkar kan man inta bara direkt säga at det finns ett samband. SCB har därför fått de data som Sveriges smittskyddsläkare samlat in över hur stor andel av personer över 65 år som vaccinerat sig. Procentandelarna har relaterats till kvoten för vinteröverdödlighet för personer över 65 år som tagits fram vid SCB.

Data framgår av tabell 1, som också visar hur vaccinationsfrekvensen utvecklats i olika län. Analys av data antyder en korrelation mellan minskning av vinteröverdödligheten och ökande vaccinationsfrekvens, och att den ökade vaccinationen kan ha sparat i genomsnitt 400 liv per år. Metoden vi använt är oberoende av faktorer hos de vaccinerade som antagits snedvrida en del andra studier, men statistiskt är det osäkert.

Landstingens underlag för hur många som vaccinerat sig är av olika kvalitet, och variationen i vaccinationsfrekvens mellan landstingen är maximalt 28%. Inget landsting har ju vaccinerat mindre än en tredjedel av personer över 65 år under de senaste tre åren. Sammantaget styrker ändå denna analys av befintliga data att influensavaccintion minskar den influensarelaterade vinteröverdödligheten.

Effektens storlek beror mycket på hur mycket influensa som drabbar de äldre. Den syntes bäst för 2004 då vi hade mest influensa och totalt sett störst vinteröverdölighet. Vi kan alltså inte avgöra säga hur många som slipper död eller sjukhusvård i Sverige tack vare vaccinationen, men det är alldeles klart att det finns personer för vilka influensavaccination betyder fortsatt liv eller död under kommande vinter. Eftersom vi inte exakt kan peka ut vem det kommer att gälla bör all som tillhör riskgrupper låta vaccinera sig. Det är en billig livförsäkring!

/Annika Linde