UNAIDS nya rapport för 2006 pekar på att HIV-smittan ökar i världen och idag beräknas 39,5 miljoner leva med HIV. Under 2006 fick 4.3 miljoner HIV varav 65 % lever i Afrika söder om Sahara. Läs mer om den globala HIV-situationen på UNAIDS webbplats

Situationen i Sverige t.o.m. 23 november 2006

Totalt har 7 400 HIV-fall rapporterats i Sverige 1985-november 2006, varav 2 086 har fått AIDS-diagnos. Ca 1 920 personer har anmälts avlidna. Därtill kommer ett större antal personer som inte längre är bosatta i Sverige. (Se vidare under HIV/aids på SMI:s webbplats)

Idag lever uppskattningsvis drygt 4 000 personer med HIV i Sverige vilket är fler än någonsin tidigare. Detta beror på att dödligheten efter 1995 minskat på grund av nya behandlingsmetoder och fler nyupptäckta fall under 2000-talet. Hitintills under 2006 har 311 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI) jämfört med 336 samma period föregående år. Nedgången beror framförallt på att personer smittade före invandring till Sverige har minskat med 10 % sedan föregående år. Antalet personer smittade i Sverige är relativt oförändrat men en liten ökning har skett bland män som har sex med män.

HIV-spridning är fortfarande inte stor bland yngre människor i Sverige, men med tanke på en ökad smittspridning av klamydiainfektion bland ungdomar kan denna situation snabbt ändras om HIV introduceras i ungdomsgrupperna.

/Malin Arneborn, Anders Blaxhult

2006-11-23