Ökat antal fall virala meningoencefaliter orsakade av enterovirus i södra Sverige under 2006

Virala meningoencefaliter blev anmälningspliktiga den 1 juli 2004. I juli i år ökade antalet anmälda fall av enterovirus, med en topp under september-oktober och anmälningen var jämfört med tidigare år fortfarande hög under november. Flertalet av de ökade fallen anmäldes i början från Skåne och Västra Götaland och senare från Stockholm, Uppsala och Umeå.

En stor del av denna ökning härrör från fall där en enterovirusinfektion har säkerställts genom påvisande av enterovirus RNA med PCR i liqvor. Som framgår av tabellen nedan har frekvensen av enteroviruspositiva fynd med PCR fördubblats under 2006 jämfört med 2005 i södra Sverige, även om provtagningsfrekvensen inte har ökat nämnvärt.

2005 2006
Viruslaboratorium Antal PCR positiva enterovirusfynd/ antal testade (%) Antal PCR positiva enterovirusfynd/ antal testade (%)
MAS, Malmö 27/356 7.6 77/328 23.5
Sahlgrenska, Göteborg 32/514 6.2 43/556 7.7
Karolinska (KS), Stockholm 57/1053 5.4 105/1050 10.0
Huddinge (HS) Stockholm 30/505 5.9 76/517 14.7
TOTALT 146/2428 6.0 301/2451 12.3

Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2006:7 som kom ut den 4 maj i år ska behandlande läkare skicka fecesprov från en patient med virusorsakad meningoencefalit till ett viruslaboratorium, som i sin tur vid fynd av enterovirus ska skicka fecesprovet och/eller eventuellt enterovirus isolat till SMI för att få provresultatet bekräftat. Under 2006 har hittills 80 isolat från patienter med enterovirusorsakad meningit i södra Sverige typats, jämfört med totalt 56 typade isolat under 2005. Typningarna har utförts på viruslaboratoriet på Sahlgrenska Sjukhuset, på Huddinge Sjukhus och på SMI. Antal typade isolat kommer att fortfarande öka för 2006, då det redan i dag finns ytterligare 33 isolat på SMI som ännu ej är typade.

Diagrammet nedan visar vilka enterovirustyper och hur många av respektive typ som har isolerats och typats under 2005 och fram till i dag under 2006 ifrån Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Det framgår där tydligt att antalet fall smittade med Echovirus 30 (E-30) har ökat kraftigt under 2006, med hittills 31 isolerade stammar, jämfört med 1 stam under 2005.

De flesta enterovirustyperna som kan orsaka meningit, är vanligt förekommande och de flesta personer som kommer i kontakt med dem utvecklar ingen sjukdom. Men troligtvis genom genetisk drift eller rekombinationer förändras dessa virus med tiden och kan med några års mellanrum orsaka stora utbrott. Echovirus 30 är en av de vanligare enterovirustyperna och är sannolikt endemisk i hela Europa. Denna typ är associerad med viral meningit och har orsakat stora utbrott under 2000 i Frankrike, Island, Kosovo, Holland, Belgien och Australien, under 2001 även i Storbritannien och Tyskland. Under 2005 rapporterades från Frankrike åter ett meningitutbrott i samma storlek som under 2000. Även det var orsakat av enterovirus. Främst E-30, men även coxsackievirus B 5 (CV-B5), och några E-13 och E-6 stammar isolerades. Från januari i år har ett större utbrott av aseptisk meningit rapporterats från Spanien. Detta utbrott är enterovirusorsakat, men typen har inte bestämts. Från augusti fram till slutet av september i år har ett stort antal fall med aseptisk meningit även rapporterats från Lettland där E-30 var den vanligaste isolerade enterovirustypen. Från juli till oktober har i Sverige som nämnts E-30 stammen spritts från Skåne och vidare till Stockholm via Västra Götaland. Nu är det även en betydligt högre frekvens av E-30 stammar som isolerats i Norrland jämfört med tidigare år.

Data från Sverige har kunnat sammanställas tack vare samarbete med Anders Widell, Malmö Allmänna Sjukhus, Agneta Håkansson, Sahlgrenska Sjukhuset, Maria Rotzén Östlund, Karolinska Sjukhuset, Claes Örvell, Huddinge Sjukhus och Urban Kumlien, Umeå Universitetssjukhus.

/Helene Norder