Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, ombildades 2006 till ett nationellt samverkansorgan med finansiering på tio miljoner kronor från stadsbudgetens anslag för folkhälsopolitiska åtgärder.

Stramas syfte enligt regeringens instruktion är ”att verka för sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa”.

Regeringen har i dag utsett professor Otto Cars, Uppsala universitet till ordförande i Strama. Utnämningen löper fram till den sista november 2009. I Stramas styrelse ingår: Anders Tegnell, Socialstyrelsen, Lars Engstrand, Smittskyddsinstitutet, Charlotta Edlund, Läkemedelsverket, Hans Fredlund, Smittskyddsläkarföreningen, Gabriella Kollander Fållby, Sveriges Kommuner och Landsting, Inga Odenholt, Referensgruppen för antibiotikafrågor, Rolf Lundholm, Svensk förening för vårdhygien, Christina Greko, Statens veterinärmedicinska anstalt, Anders Carlsten, Apoteket AB.

- Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet till Strama och den mer långsiktiga finansiering som vi nu fått. Det är nödvändigt med ett fortsatt och intensifierat arbete mot antibiotikaresistens, för att minska en fortsatt spridning inom vården och i samhället i stort. Trots ett lyckosamt arbete under många år med att minska den onödiga antibiotikaanvändningen i Sverige ser vi en ökning av resistensen hos vissa bakterier, säger Otto Cars.

Sverige är ett av de få länder som fått kraftfullt politiskt stöd för arbetet mot antibiotikaresistens.

- Problemet måste få mycket större uppmärksamhet internationellt, säger Otto Cars. Särskilt fattiga länder måste få ett ökat stöd för att göra effektiv behandling tillgänglig mot vanliga infektioner till exempel lunginflammation. De antibiotika man i dag har tillgång till och råd att använda för bakterieinfektioner i fattiga länder har i många fall blivit verkningslösa på grund av antibiotikaresistens, säger Otto Cars.

/Kristina Lundh, koordinator, Strama