Ett giardia-utbrott på en förskola i Sundsvall har nyligen uppdagats. Hittills har 22 fall diagnostiserats, 18 av de 26 barnen på förskolan, ett äldre syskon och tre föräldrar.

Indexfallet var en 2-årig pojke, som i slutet av oktober insjuknade med kräkningar, diarré och feber. Fecesmikroskopi visade giardia. Det visade sig att pojkens far besvärats av buksmärtor och diarré sedan augusti, och även han hade giardia. Drygt två veckor efter att det första fallet upptäckts, i slutet av november, befanns ytterligare ett barn på indexfallets förskola ha giardia efter att ha insjuknat med liknande symptom. Vid kontakt med förskolan framkom att många barn den sista tiden haft magsjukebesvär. Vi beslöt då att rekommendera provtagning av samtliga barn på förskolan, alla familjemedlemmar i familjer med barn med symptom och all personal. Asymptomatiska bärares familjemedlemmar provtogs också. Skriftlig information distribuerades till alla berörda, och personalen instruerades att iaktta strikta hygienrutiner. Alla med påvisad giardiasis behandlades med metronidazol. Notabelt var att de flesta insjuknade barn haft kräkningar som första symptom.

Förskolan hade när utbrottet upptäcktes nyss flyttat till provisoriska lokaler pga. att en fuktskada inträffat i de ordinarie (indexfallet hade då redan insjuknat). Detta utreddes av Miljökontoret, varvid man samrådde med SMI. Fuktskadan var dold i byggkonstruktionen och bedömdes inte ha något samband med giardiautbrottet. Dricksvattenprover togs, även om sannolikheten att det kommunala dricksvattnet orsakat utbrottet är minimal. Indexfallets far hade alltså haft besvär förenliga med giardiasis sedan augusti, och kanske härrör smittan från honom. En enkätundersökning riktad till alla berörda håller på att genomföras.

2006-12-19

/Hans Boman, smittskyddsläkare, Raija Helisoja, smittskyddssjuksköterska, Landstinget Västernorrland