2006 är snart slut, och detta är årets sista nummer av EPI-aktuellt. Vi har ännu inte gjort årsbokslut för smittsamma sjukdomar. Även utan facit vågar jag påstå att det gångna året karakteriserats av hot och förberedelsearbete. Fågelinfluensan både dök upp och försvann fortare än vi tänkt oss, men det påtagliga hotet har gjort att vi under året lagt ner ett enormt arbete på alla nivåer för att förbereda oss för en pandemi. Jag, och många jag talat med, känner att det kanske viktigaste som kommit ut av detta arbete är nya nätverk av kontakter, både mellan myndigheter lokalt och nationellt och mellan olika verksamhetsgrenar inom myndigheterna. Den riktigt stora utmaningen blir att hålla igång dessa nätverk även om pandemin dröjer många år till, och det måste vi arbeta med året som kommer. Ett annat hot som blivit mera påtagligt är effekterna av den globala uppvärmningen. Den extremt långa och varma hösten har fått många att inse att något nog verkligen håller på att hända. Globalt är spridningen av myggburna sjukdomar som ”böjsjukan” ( Chikungunya ) och dengue varningstecken. Här hemma har de uppvärmda havsbaden givit upphov till ” badsårsfeber ”.

I grund och botten är den globala uppvärmningen att resultat av hur vi beter oss på individuell nivå, och detsamma gäller de sexuellt överförbara sjukdomarna. Livsmedelsburen smitta av allvarlig art som salmonella har vi bekämpat mycket framgångsrikt i Sverige. En utredning om vad vi ska göra med EHEC pågår, och med korrekt hantering av livsmedel i producent– och distributionsleden kan mycket av livsmedelsburen smitta förhindras. Det kostar pengar, men det kan göras utan att vi på något påtagligt sätt förändrar Svenskarnas beteende. Det gäller inte den största anmälningspliktiga sjukdomen, klamydia. Den minskning av sjukdomen som vi såg i berodde troligen på att den förändrade klonen inte upptäcktes, och i själva verket ökar spridningen. Det är ungdomar som drabbas, och jag upplever att det stora problemet är att vi inte har lyckats förmedla att med frihet följer ansvar. Det viktigaste en människa har att ta ansvar för är den egna hälsan. När det gäller sexuellt överförbara smittor är sambandet mycket enkelt: Om man beter sig så blir man dels inte sjuk, smittar man heller inte andra. Att förena frihet, överflöd och social trygghet med ansvarstagande för den egna hälsan är en näst intill oöverstiglig utmaning. Den ligger delvis långt utanför Smittskydds-Sveriges mandat, men när det gäller sexuellt överförbara sjukdomar känns det oerhört angeläget att vi antar utmaningen. Jag hoppas därför att 2007 blir fritt från stora utbrott, så att vi får tid för att arbeta mera med långsiktiga strategier.

En central del i allt smittförebyggande arbete är alltid att de berörda får information om vad som händer. Genom EPI-aktuellt når information på ett enkelt Smittskyddssverige. För att vara heltäckande måste informationen komma både från SMI och från övriga delar av Sverige. Vi på redaktionen är mycket tacksamma över alla trevliga och värdefulla bidrag som vi fått under året, och hoppas på en god fortsättning under 2007. Till dess önskar vi er en riktigt lugn och smittfri helg.

God jul och Gott Nytt År!

/Annika Linde

2006-12-21